بررسی رابطه هوش هیجانی با سرمایه اجتماعی سازمانی(مطالعه موردی دانشگاه شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف« بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سرمایه اجتماعی سازمانی کارکنان دانشگاه شیراز » به روش توصیفی- همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق (610) نفر از کارکنان دانشگاه شیراز بوده، که تعداد 140 نفر  از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول لوی لمشو انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش نامه هوش هیجانی شرینگ(1992) و پرسش نامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی سازمانی می باشند که پایایی آن ها از طریق ضریب آلفای کرنباخ به ترتیب 86/. و 97/.  به دست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های همستگی پیرسون، تحلیل واریانس، رگرسیون گام به گام وتی مستقل استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن بود که بین هوش هیجانی و پنج مولفه آن( خود آگاهی، خودکنترلی، خودانگیزی، همدلی و مهارت اجتماعی) با سرمایه اجتماعی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن بود که تنها مولفه خودآگاهی با ضریب بتای 40/ توانایی پیش بینی سرمایه اجتماعی سازمانی کارکنان را دارا می باشد. سرانجام  نتایج حاصل از آزمون تی نشان داد که در کارکنان زن و مرد از لحاظ هوش هیجانی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها