تعیین رابطه بین جو سازمانی، سبک رهبری، و عدالت سازمانی با انگیزه توفیق طلبی سازمانی مبتنی بر میانجی گری تعهد سازمانی( مطالعه موردی؛ اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     هدف پژوهش حاضر،  ارزیابی مدل رابطه ای بین جوّ سازمانی، سبک رهبری، عدالت سازمانی ادراک شده ، و تعهد سازمانی با  انگیزه توفیق طلبی سازمانی بوده است. روش پژوهش همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش را کلیه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات در سال تحصیلی91-1390 تشکیل داده است. بدلیل محدویت جامعه آماری، کلبه آنها به عنوان نمونه ( تعداد 100 )نفر برای پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پنج پرسشنامه جوّ سازمانی جاو لیو(2003)، سبک رهبری باس(2001)، عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(2001)، تعهد سازمانی آلن و مایر(1990) ، و پرسشنامه  توفیق طلبی سازمانی محقق ساخته ، بوده است که روایی آنها به لحاظ محتوا تأمین شده و ضریب اعتبار آنها به روش آلفای کرونباخ بترتیب معادل86/0،89/0، 95/0 ،88/0،  92/0 بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری استفاده شده است.  بطور کلی نتایج پژوهش نشان داد که جو سازمانی  همکارانه، سبک رهبری  تحولی، و  عدالت  مراوده ای، بیشترین اثر مستقیم را یر  انگیزه توفیق طلبی سازمانی اساتید داشته اند و تعهد سازمانی ، بطور معناداری رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش را میانجی گری کرده است. نتایج مدل معادله ساختاری نشان داد، شاخص GFI برابر با 95/0  و شاخص  AGFI برابر با 8/0 ، شاخص RMSEA برابر با 124/0، مجذور کا() برابر با 21/218  بوده که حاکی از برازندگی مدل  تجربی پژوهش می باشد.

کلیدواژه‌ها