تاثیر مولفه های آموزشی در تحقق پلیس جامعه محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پیشگیری از جرم یکی از جلوه‌های سیاست داخلی است که ارتباط تنگاتنگی با نظام سیاسی حاکم بر جوامع بشری دارد. پیشگیری از جرم، مؤلفه‌ای مؤثر و مهم در ایجاد جامعة امن است. یکی از روش های هم سوسازی اقدامات جاری نهادهای دولتی و خصوصی با آموزه های پیشگیری از جرم، رویکرد «کنترل پلیسی جامعه ‌محور» است. پلیس جامعه محور بر این فرض استوار است که مراقبت پلیسی وقتی مؤثر خواهد بود که از پشتیبانی و مشارکت مردم بر خوردار باشد و جنبه های مختلف نقش پلیس در زمینة خدمات اجتماعی و حفظ نظم به‌رسمیت شناخته شود. مسئله ای که در این تحقیق وجود دارد این است که، آموزش های لازم برای پلیس جامعه ‌محور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس پیشگیری) چیست؟» در این راستا مرور ادبیات نظری برای ارائه چارچوب نظری، مطالعات تطبیقی در مسیر دستیابی به ویژگی ‌های الگوی مطلوب و تحقیقات میدانی برای به دست آوردن نظر خبرگان انجام شده است. برای ارائه الگوی مناسب با استفاده از تفکر سیستمی، مولفه های آموزشی نیروی انتظامی ج.ا.ا به‌عنوان ورودی سیستم و ویژگی‌های پلیس جامعه محور ، به‌ عنوان خروجی سیستم در نظر گرفته شده و فرآیند دگرگونی پلیس فعلی به پلیس جامعه محور، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها