دانش و مهارت های مورد نیاز مدیران آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و تعیین دانش و مهارت های مورد نیاز مدیران مدارس کشور در ابعاد فنی ، انسانی و ادراکی با روش پیمایشی در سطح ملی اجرا گردیده است . جامعه آماری کلیه مدیران مدارس سراسر کشوردرسال تحصیلی84-83 به تعداد 981180 نفر و نمونه آماری با کمک جدول تعیین حجم نمونه مورگان با روش تصادفی طبقه ای به تعداد 2030 نفر انتخاب  شده اند . نتایج بدست آمده نشان می دهد که دانش و مهارت های مورد نیاز مدیران مدارس در بعد فنی شامل :ارزشیابی‌ پیشرفت‌ تحصیلی‌،کاربرد کامپیوتر در آموزشگاه‌،سمینار بررسی‌ روشهای‌ مقابله‌ با افت‌ تحصیلی،برنامه‌ریزی‌ درسی‌ و آموزشی‌،تکنولوژی‌ آموزشی،آیین‌ نامه‌ها و دستورالعملهای‌ مدارس‌،ارزشیابی‌ از عملکرد کارکنان‌،مدیریت‌ جلسات‌ و شوراهای‌ مدرسه‌، روشها و فنون‌ تدریس‌، حسابداری‌ و بودجه‌ نویسی‌ در آموزشگاه‌، مدیریت‌ آموزشی‌، ایمنی‌ و بهداشت‌ در مدارس‌، فعالیتهای‌ فوق‌ برنامه‌ در مدارس‌، هدایت‌ تحصیلی‌ و شغلی‌، آیین‌ نگارش‌ و مکاتبات‌ اداری‌، آموزش‌ و پرورش‌ ابتدایی‌ ، راهنمایی‌ و متوسطه، نظارت‌ و راهنمایی‌ تعلیماتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات .دربعد انسانی شامل:روشهای‌ تربیت‌ دینی‌ دانش‌ آموزان‌،روابط‌ انسانی‌ در آموزشگاه‌، کاربرد روان‌ شناسی‌ در مدیریت‌،مسائل‌ و مشکلات‌ جوانان‌ و نوجوانان‌،بهداشت‌ روانی‌،روان‌ شناسی‌ تربیتی‌،مدیریت‌ مشارکتی،اخلاق‌ و تربیت‌ اسلامی، روان‌ شناسی‌ اجتماعی‌ در تعلیم‌ و تربیت‌، روان‌ شناسی‌ شخصیت‌،  اصول‌ و فنون‌ راهنمایی‌ و مشاوره.ودربعد ادراکی شامل:تصمیم‌ گیری‌ در مدیریت‌،خلاقیت‌ و نوآوری‌ در سازمانهای‌ آموزشی‌،مدرسه‌ محوری،بهره‌وری‌ در مدرسه‌،مدیریت‌ زمان،مسائل‌ آموزش‌ و پرورش،اصول‌ و مبانی‌ مدیریت‌ آموزشی‌،آموزش‌ و پرورش‌ در قرن‌ 21،مدیریت‌ کیفیت‌ جامع‌ در آموزش‌ و پرورش، سمینار بررسی‌ مسائل‌ مدیریت‌ در آموزش‌ و پرورش‌، مدیریت‌ و آسیب‌ شناسی‌ اجتماعی، توسعه‌ و بهسازی‌ سازمان‌، جامعه‌ شناسی‌ آموزش‌ و پرورش‌، برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ در آموزش‌ و پرورش‌، فلسفه‌ فعالیتهای‌ تربیتی‌، ، فلسفه‌ آموزش‌ و پرورش و کاربرد نظریه  سیستمی در مدیریت آموزشی.

کلیدواژه‌ها