رابطه ذهنیت فلسفی مدیران مدارس و عملکرد معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی مدیران با عملکرد معلمان است.
نمونه پژوهش 395 نفر معلم و 140 نفر مدیر به روش تصادفی طبقه‌ای از بین 4508 نفر معلم و مدیر آموزش و پرورش شرق استان تهران تأمین گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های محقق ساخته بود که پایایی آنها از طریق اجرای آزمایشی و محاسبه ضریب آلفای کرانباخ برای پرسشنامه ذهنیت فلسفی برابر با 911/0 و پرسشنامه عملکرد برابر 891/0 به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است که نتایج حاصل از همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون نشان داد که: ارتباط معناداری بین (ذهنیت فلسفی مدیران) و (عملکرد معلمان) وجود دارد. به عبارتی توان پیش‌بینی (عملکرد معلمان) از طریق (ذهنیت فلسفی مدیران) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها