بررسی ابعاد و مولفه های سرمایه های فکری در بین اعضای پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 12

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ابعاد و مولفه های سرمایه فکری اعضای باشگاه پژوهشگران جوان منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی در سه بعد ساختاری،رابطه ای،انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش 1122 نفر بوده که با روش تصادفی ساده و جدول مورگان 284 نفر انتخاب شده، ابزار اندازه گیری پرسشنامه استاندارد بنتیس با 51 سئوال بوده که در جامعه مورد هدف به اجرا در آمد. روش تجزیه  و تحلیل داده ها با آزمون ویلکاکسون انجام شد و مولفه سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای در حد مطلوبی قرار نگرفت، سپس برای تقدم و تاخر مولفه ها از آزمون فریدمن استفاده شد و سرمایه ساختاری در رتبه اول سرمایه رابطه ای در رتبه دوم و سرمایه انسانی در رتبه آخر به نتیجه رسید.

کلیدواژه‌ها