وضعیت شاخص های کارآفرینی در بین دانش آموزان شاخه های نظری، فنی و حرفه ای، وکاردانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی و مقایسه شاخص های کارآفرینی دانش آموزان شاخه های فنی و حرفه ای، کاردانش و نظری شهر تهران در سال تحصیلی 87-1386 انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه را، کلیه دانش آموزان سال دوم و سوم دبیرستان ها، هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش شهر تهران تشکیل می دهند ، نمونه آماری از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام شد و حجم نمونه آماری با توجه به جدول مورگان برای شاخه های نظری379 نفر، فنی و حرفه ای و کاردانش هر کدام354 نفر به دست آمد. به منظور جمع آوری اطلاعات موردنیاز از پرسشنامه ای شامل54 سوال با درجه بندی لیکرت استفاده شد، این ابزار بر اساس نظریه مک کللند (1963)، جاکوبووتیز و وایلدر(1982)، نوهریا و گولاتی(1996)، لایز و برونکهاوس(1980) و اتکینسون و روتر(1964) می باشد و توسط صمدآقایی(1385) تهیه شده است. این پرسشنامه از شاخص های انگیزه پیشرفت، استقلال طلبی، گرایش به خلاقیت، ریسک پذیری و کنترل درونی تشکیل شده است .ابزار پژوهش توسط دانش آموزان سال دوم و سوم هنرستان ها و دبیرستان ها تکمیل گردید. برای تعیین ویژگی های روان سنجی این پرسشنامه ها، روایی محتوایی آن با نظر خواهی از متخصصان مورد تایید قرار گرفت. علاوه بر آن به منظور برآورد همسانی درونی بین سوال ها و مولفه ها  از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج  ضریب آلفای مولفه انگیزه پیشرفت(0.85)، تمایل به ریسک و مخاطره(0.89)، گرایش به خلاقیت(0.87)، کنترل درونی(0.86)، نیاز به استقلال(0.90)، شاخص کلی(0.85) بدست آمد. نتایج استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA نشان داد که بین  شاخص های کارآفرینی دانش آموزان شاخه های نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش در سطح معناداری(01/0)  تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها