نقش هماهنگی شناختی در پیوند بین رهبری اخلاقی و رضایت شغلی معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش هماهنگی شناختی در پیوند میان اخلاق گرایی مدیران و رضایت شغلی معلمان به مرحله اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش را معلمان زن و مرد برخی نواحی آموزش و پرورش شهر اصفهان تشکیل داده‌اند. تعداد 532 نفر معلم، به شیوه‌ی سهل‌الوصول برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل، شاخص رضایت شغلی (با چهار خرده مقیاس موسوم به رضایت از کار، رضایت از حقوق و دستمزد، رضایت از همکاران و رضایت از سرپرست)، پرسشنامه رهبری اخلاقی و مقیاس هماهنگی شناختی بود. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های پژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده نشان داد که هماهنگی شناختی، پیوند بین رهبری اخلاقی را با رضایت از کار،‌ رضایت از حقوق و دستمزد و رضایت از همکاران تعدیل می‌نماید. تحلیلهای پسین نشان داد که در هماهنگی شناختی پائین، رابطه رهبری اخلاقی با رضایت از کار، رضایت از حقوق و دستمزد و رضایت از همکاران، نیرومندتر از این رابطه در هماهنگی شناختی پائین بود.

کلیدواژه‌ها