تاثیر الگوی طراحی ای دی دی آی ای (تحلیل، طراحی، تولید ، اجرا و ارزیابی( با تاکید بر یادگیری سیار بر خودپنداره ، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس زبان انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

   این پژوهش با هدف بررسی تاثیر الگوی طراحی آموزشیای دی دی آی ای (ADDIE) تحلیل(Analysis) ،طراحی(Design)، تولید(Development)، اجرا(Implementation) ، ارزیابی(evaluation) با تاکید بر یادگیری سیار بر خود پنداره ، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس زبان انگلیسی با روش نیمه تجربی صورت گرفته است. جامعه­ آماری این تحقیق دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا ورودی سال 1391 است که درس زبان عمومی را انتخاب کرده بودند  ، که با روش نمونه گیری خوشه ای ، دو کلاس به حجم 89 نفر انتخاب و به صورت  جایگزینی تصادفی  در دو گروه آزمایش (49 ) و کنترل ( 40 ) قرارگرفتند . ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل : آزمون انگیزه­ پیشرفت هرمنس، آزمون خود پنداره  راج کمارساراسوت و یک آزمون محقق ساخته­ی زبان می باشد. روایی آزمون محقق ساخته در چندین نوبت با اعمال نظر متخصصان تأیید شده است  و محاسبه­ پایایی آزمون از طریق بازآزمایی در حدود 87/0 به دست آمد. در ابتدای آزمایش از هر دو گروه ، پیش آزمونی به عمل آمد. محتوای درسی گروه آزمایش بر اساس الگوی طراحی آموزشی ای دی دی آی ای به وسیله پیامک از طریق تلفن همراه  و در نه جلسه و به گروه گواه ، به روش معمول به آنان آموزش داده شد . در پایان آموزش نیز از هر دو گروه، پس آزمونی به منظور سنجش انگیزه، خود پنداره و پیشرفت تحصیلی به عمل آمد. به منظور آزمودن فرضیه های تحقیق، از آزمون کوواریانس(ANCOVA) استفاده شد.  نتایج تحلیل داده ها نشان داد که میانگین نمره های گروه آزمایش، نسبت به گروه گواه ، از سطح بالاتری برخوردار است. هم چنین این نتایج نشان داد که استفاده از الگوی طراحی آموزشی (تحلیل، طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی)  با تاکید بر یادگیری سیار در افزایش خود پنداره، انگیزه پیشرفت  ، و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس زبان انگلیسی موثر است  و باعث نوآوری در آموزش می گردد .

کلیدواژه‌ها