اثربخشی طرح واره درمانی بر افزایش رضایت جنسی زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در پژوهش حاضر تاثیر طرح واره درمانی بر افزایش رضایت جنسی زنان مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر شبه آزمایشی است و جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره مجتمع خیریه بهزیستی وحدت می باشند.  تعداد 20 نفر از مراجعه کنندگان که نمره کسب شده آن ها در پرسش نامه رضایت جنسی هادسون، هاریسون و کروسکاپ  پایی نتر از میانگین بودند، به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 10 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش طی 9 جلسه 90 دقیقه ای طرح واره درمانی را دریافت کردند. هر دو گروه دو بار (پیش آزمون، پس آزمون) مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که طرح واره درمانی بر افزایش رضایت جنسی زنان موثر است.

کلیدواژه‌ها