تبیین رضایت زناشویی زوجین بر اساس هوش معنوی و طرحواره ناسازگار اولیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر،  تبیین رضایت زناشویی زوجین بر اساس هوش معنوی و طرحواره ناسازگار اولیه بود. جامعه آماری شامل کلیه مردان و زنان متأهل شهر ساوه بود که از این میان 160 نفر بطور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه­های رضایت زناشویی انریچ، مقیاس خود گزارشی هوش معنوی و پرسش­نامه طرحواره­های ناسازگار اولیه یانگ بر روی آزمودنی­ها اجرا شد. داد­ه­های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و با روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده­ها نشان داد، هر دو متغیر طرحواره ناسازگار اولیه و هوش معنوی می­توانند رضایت زناشویی را پیش­بینی نمایند (p< 0/01)، اما سهم هوش معنوی در پیش­بینی رضایت زناشویی زوجین بیشتر از  طرحواره ناسازگار اولیه است. پژوهش حاضر، نشانگر نقش تردید ناپذیر و تعیین­کننده هوش معنوی و  طرحواره­ها در رضایت زناشویی زوجین است.  بنابراین  با پرورش هوش معنوی و استفاده از راهبردهایی برای کاهش طرحواره ناسازگار اولیه می­توان رضایت افراد را بالا برد. 

کلیدواژه‌ها