بررسی عملکرد مدیران دبیرستان های شهر تهران برمبنای مؤلفه های توانمندسازی مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله حاضر درباره پژوهشی است با عنوان بررسی عملکرد مدیران دبیرستان های شهر تهران بر مبنای مؤلفه های توانمند سازی مدیران، و اهداف آن تعیین ابعاد و مؤلفه های توانمندسازی مدیران آموزش در مقطع متوسطه شهر تهران، تعیین میزان عملکرد مدیران آموزشی در وضعیت کنونی نسبت به مؤلفه های تعیین شده برحسب سابقه مدیریت، مدرک تحصیلی و جنسیت می باشد. پژوهشگر به منظور دستیابی به اهداف خود، جامعه آماری را کلیه مدیران دبیرستان های شهر تهران، شامل 1261 نفر و نمونه آماری را 297 نفر طبق جدول کرجسی و مورگان از مناطق آموزشی شهر تهران از هر منطقه (شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز) به روش نمونه گیری نسبی و تصادفی ساده انتخاب کرد. برای تهیه ابزار اندازه گیری از پرسش نامه محقق ساخته استفاده نمود که پس از مطالعه عمیق مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجام شد و پس از اصلاحات لازم توسط 10 نفر از افراد صاحب نظر، 40 زیر مؤلفه در نظر گرفته شد و روایی آن نیز از طریق نظر سنجی از 10 نفر صاحب نظر پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پس از اجرای آزمایشی پرسش نامه بین 30 نفر از مدیران با ضریب 85/0 تأیید شد. پس از اجرای اصلی 327 پرسش نامه با احتمال10% عدم برگشت توزیع و در نهایت 306 پرسش نامه جمع آوری و داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. داده های جمع آوری شده از طریق آمار توصیفی شامل (جداول توزیع فراوانی، فراوانی درصدی، میانگین، انحراف معیار، ضریب کمی و کشیدگی) و آمار استنباطی شامل (تک نمونه ای، آزمون t گروه های مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه) از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که مؤلف های توانمندسازی مدیران شامل ساختار سازمانی، جوسازمانی، ویژگی های فردی مدیریت و مهارت های مدیریت طبقه بندی شدند. مؤلفه مهارت های مدیریت بیشترین تأثیر و مؤلفه ساختار سازمانی و کمترین تأثیر را در توانمندسازی مدیران دارد. هم چنین از دیدگاه مدیران با اطمینان 95% بین میزان میانگین عملکرد مدیرانی که مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس دارند، با عملکرد مدیرانی که دارای مدرک فوق دیپلم هستند، تفاوت معنی دار وجود دارد. یعنی میزان میانگین عملکرد مدیرانی که دارای مدرک فوق لیسانس هستند، بیش از مدیرانی است که دارای مدرک فوق دیپلم بودند. همچنین بین میزان میانگین عملکرد مدیرانی که دارای سابقه مدیریتی بین 3 الی 6 سال و سابقه بیش از 10 سال هستند، تفاوت معنادار وجود دارد. یافته دیگر آن است که جنسیت مدیران در میزان عملکرد آن ها تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها