بررسی و مقایسه تأثیر آموزش مهارت های زندگی برمیزان رضایت از زندگی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه تاثیر مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان انجام شده است.  جامعه ی آماری مورد نظر در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان سال اول دبیرستان های شهرستان بندرگز به تعداد 583 نفر بوده اند..  حجم نمونه نیز بر اساس جدول مورگان به تعداد 226 نفر می باشد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه‌ی محقق ساخته 20 سوالی در پنج حوزه آموزشی مهارت های زندگی با ضریب پایایی( 871/0 = α )  است. .برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی( آزمون t تک نمونه‌ای و t دو نمونه ایی مستقل ) استفاده شده است، ضمناً تمامی این محاسبات با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شده است.  نتایج تحقیق بدین صورت بود که: 1-آموزش مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان دختر و همچنین پسر ، موثر است 2- تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است 3- خودآگاهی و همدلی دانش آموزان، مقابله با استرس، هیجان دانش آموزان و ارتباطات میان فردی و اجتماعی دانش آموزان بر رضایت مندی  از زندگی آن ها موثر است. 5- تفکر خلاق و نقاد دانش آموزان بر رضایت مندی  از زندگی آن ها موثر نیست.

کلیدواژه‌ها