مقایسه افسردگی، استرس، اضطراب، کمرویی، پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر تک والد و دو والد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه افسردگی، استرس، اضطراب، کمرویی، پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تک والد و دو والد انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش­آموزان پسر دوره دبیرستانی شهر کرمانشاه بود که از میان آن­ها به روش نمونه­گیری خوشه­ای نمونه­ای به حجم 190 نفر انتخاب شد و پرسش نامه­های پژوهش در اختیار آنان قرار گرفت.  از میان آن­ها 184 نفر پرسش نامه­ها را تکمیل کردند و همین تعداد مورد بررسی قرار گرفت. برای گردآوری داده­ها از ابزارهای مقیاس استرس، افسردگی، اضطراب(DAS)، پرسش نامه کمرویی جیک و باس و پرسش نامه پرخاشگری (AGO)استفاده شد. طرح پژوهش توصیفی از نوع مقایسه­ای بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آماری میانگین، انحراف استاندارد و t گروه های مستقل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین پیشرفت تحصیلی، افسردگی، استرس و کمرویی در  گروه دانش آموزان تک والد و دانش­آموزان دو والد تفاوت معناداری دارد، اما اضطراب و پرخاشگری در بین آن ها تفاوت معناداری نداشت. از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که محرومیت وجود یکی از والدین در سلامت روان و پیشرفت تحصیلی فرزندان اثرات منفی دارد..

کلیدواژه‌ها