بررسی ابعاد و مولفه‌های مدیریت بحران به منظور ارائه راهکار مناسب برای مدارس متوسطه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های اصلی بحران به منظور ارائه راهکار مناسب در مدارس متوسطه شهر تهران انجام پذیرفته است که با مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش به طور کلی دو مولفه درون مدرسه ای و برون مدرسه ای شناسایی شد.
سپس ابزار پژوهش پرسش نامه ای با 48 سوال طراحی شده که برای به دست آوردن پایایی نمونه 30 نفری از اعضای جامعه نمونه آماری انتخاب شد و با استفاده از روش آلفای کرانباخ 78درصد به دست آمد که نشان دهنده پایایی و قابلیت اعتماد پرسش نامه است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران مدارس متوسطه شهر تهران است که تعداد آنان 1500 نفر می باشد و به وسیله فرمول کوکران 170 نفر انتخاب شدند .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی از آزمون کلموگرف اسمیرنوف و برای بررسی نرمال بودن پاسخ ها آزمون t  تک نمونه ای، برای بررسی وضعیت مولفه های بحران و آزمون فریدمن، برای رتبه بندی مولفه ها نتایج به شرح زیر به دست آمد . مولفه های درون مدرسه ای در بعد فیزیکی، پیشگیری، مداخله، در حد مطلوبی قرار داشته است و زیرمولفه خدمات و آموزش سلامت در حد بسیار ضعیف قرار داشته است، اما در بعد مولفه برون مدرسه ای با روش رگرسیون خطی ساده مولفه های درون مدرسه ای بر مولفه های برون مدرسه ای تاثیر داشته، به استثنای بعد خدمات و آموزش سلامت که این تاثیر وجود نداشته است.

کلیدواژه‌ها