بررسی انگیزه شرکت افراد بازمانده از تحصیل در مراکز آموزش از راه دور و بزرگسالان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی است با عنوان بررسی انگیزه شرکت افراد بازمانده از تحصیل در مراکز آموزش از راه دور و بزرگسالان مقطع متوسطه شهرستان های استان تهران، و هدف کلی آن بررسی انگیزه شرکت افراد بازمانده از تحصیل در مراکز آموزش راه دور و بزرگسالان و اهداف جزئی آن شناخت دلایل بازماندن آن ها از ادامه تحصیل در دوره متوسطه و نیز دلایل و انگیزه آن ها از ادامه تحصیل در مراکز آموزش از راه دور و بزرگسالان بوده است. پژوهشگران به منظور دستیابی به اهداف خود، جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه مرکز آموزش از راه دور و بزرگسالان شهرستان های استان تهران، قرار داد.  نمونه آماری طبق جدول کرجسی و مورگان 800  نفر به دست آمد که  به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از چهار شهرستان دماوند، رودهن، فیروزکوه و قرچک انتخاب گردید. برای تهیه ابزار اندازه گیری از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده که پس از اصلاحات با 34 سؤال تدوین شد و برای تعیین پایایی پس از اجرای آزمایش (30 نفر) با استفاده از آلفای کرونباخ 95 درصد تأیید شد. داده های جمع آوری شده از طریق آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی، فراوانی درصدی، میانگین، انحراف معیار، ضریب کجی و کشیدگی و آمار استنباطی شامل آزمونt از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که با اطمینان 99% از دلایل افراد از بازماندن از ادامه تحصیل در مقطع متوسطه شامل مسائل و مشکلات مالی و خانوادگی و همچنین سیستم آموزش کشور می باشد و انگیزه شرکت افراد در مراکز آموزش از راه دور و بزرگسالان شامل تقویت شخصیت اجتماعی، دریافت مدارک دانشگاهی، اصرار خانواده و اطرافیان و ارتقای رتبه شغلی است.

کلیدواژه‌ها