نماز و سلامت اقتصادی

چکیده

هر چه در آسمان ها و زمین است همه به تسبیح و ستایش خدا که پادشاهی منزه و پاک و مقتدر داناست،مشغول اند.(جمعه،1
در میان همه آفریدگان ستایشگر یزدان، انسان-اشرف مخلوقات و اعز موجودات- چگونه می تواند بی تفاوت بنگرد و سرود نیایش را ننگارد؟
ما در این مقال بر آن هستیم تا نیاز انسان را به« نماز» و نیز آثار سلامت بخشی آن در قلمروی اقتصاد را به بررسی بنشینیم
در آغاز تعاریف کلیدواژه های این گفتمان چون:نماز،سلامت،اقتصاد و سلامت اقتصادی را مورد بحث قرار می دهیم. سپس سیمای زیبای «روح منکر ستیزی و فحشاگریزی نماز» را در آیینه آیات و روایاتی چند به تماشا می نشینیم
فرانام «نماز و کسب روزی حلال» با یاری گرفتن از آموزه های آسمانی ،ذهن ها را به سوی پیوند «نماز» با «مولفه های اقتصادی» رهنمون می گردد
در قاموس ارزشمداری اسلامی آیا مال و ثروت نعمتی پسندیده است یا وزر و بالی نکوهیده؟عنوان«سلامت اقتصادی و نعمت های دنیا( ثروت)» به این پرسش ،پاسخ هایی مستند به آیات و روایات می دهد
واپسین مبحث طرح شده در این مقال ،تبیین مسئله حرام خواری و برشمردن و معرفی مشاغل حرام در مکتب ارزشی - اقتصادی اسلام است.فرانام«حرام خواری و مشاغل حرام در بینش اسلامی»معرفی این بخش از مبحث را عهده دار است.در پایان نیز پس از جمع بندی و نتیجه گیری،کتاب نامه مقال تقدیم می شود

کلیدواژه‌ها