بررسی عوامل سازمانی موثر بر توانمند سازی نیروی انسانی در معاونت توسعه وزارت جهاد کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به این که نیروی انسانی نقش کلیدی درتوانمندسازی دارد، این تحقیق با هدف بررسی عوامل سازمانی موثر بر توانمند سازی کارکنان درمعاونت نیروی انسانی وزارت جهادکشاورزی درسال 91-1390 انجام گرفت. این تحقیق کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری اطلاعات پرسش نامه ای و طبقه بندی تصادفی می‌باشد وجامعه آماری این تحقیق 400 نفر ازکارشناسان ومدیران ستاد مرکزی معاونت نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی است که 112 نفربا استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی‌ساده انتخاب شده اند . ابزار عمده تحقیق پرسش نامه ای می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های spss19 , amos5 استفاده شده است. یافته هانشان داد که یکی از عوامل توانمندسازی منابع انسانی ارتباط است و همبستگی مثبتی به میزان 0.377 بین این دو عامل وجود دارد که بیشترین تاثیر را بر توانمند سازی داشته است. متغیر سبک رهبری با همبستگی مثبت به میزان 0.272، متغیر نیاز های کارکنان دارای همبستگی مثبت به میزان 0.259، اخلاق سازمانی با همبستگی مثبتی به میزان 0.250 ، ارزش‌های سازمانی با همبستگی مثبتی به میزان 0.244 ، به ترتیب بیشترین تاثیر را بر توانمندسازی نیروی انسانی داشته اند. عامل مدیریت مشارکتی همبستگی ضعیفی با توانمندسازی منابع انسانی درسطح خطای یک درصد دارد و مقدار همبستگی آن 0.185است. عامل تفویض ‌اختیار، عامل‌شایستگی،عامل پاداش مبتنی برعملکرد با توانمندسازی منابع انسانی‌ همبستگی ‌ندارد. همچنین نتایجی که در زمینه ابعاد توانمندسازی به دست آمد، نشان داد که به اعتقاد  کارکنان – احساس موثر بودن و احساس داشتن اعتماد به دیگران – نسبت به سایر ابعاد از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که متغیرهای مذکور حدود 45.6 درصد از کل واریانس توانمندسازی را تبیین کرده‌اند .

کلیدواژه‌ها