بررسی تاثیر عوامل خانوادگی موثر بر سلامت روان زنان و مردان سالمند در منطقه 13 شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر، به منظور بررسی تأثیر عوامل خانوادگی موثر بر سلامت روان زنان و مـردان سالمند در منطـقه 13 شهرداری تهران انجام گـرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است که این پرسشنامه ها در میان 200 سالمند مرد و زن که طی همایشی در خصوص سالمندان برگزار شده بود توزیع شد که البته از این 200 نفر تعداد 160 نفر به پرشسنامه بطور کامل پاسخ دادند.
در این پژوهش ابتدا به توصیف داده هایی چون شاخص های آماری فراوانی، در صد، میانگین ... پرداخته شد برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد و با استفاده از روش آماری آزمون های پارامتریک رگرسیون، تحلیل واریانس و آزمون T مستقل به بررسی سئوال های پژوهش پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر این بود که بین حمایت خانوادگی، پایگاه اقتصادی، اجتماعی، حضور فرزندان و تأهل سالمندان با سلامت روان ایشان رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها