شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در موسسات آموزشی عالی و رتبه بندی آن ها به روش تاپسیس فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در دنیای امروزی که شدت پیچیدگی در محیط  و تغییرات سریع در تکنولوژی،  کسب مزیت رقابتی استراتژیک را برای سازمان ها مشکل مواجه کرده است. کسب و ایجاد دانش جدید در سازمان امری حیاتی به نظر می رسد. امروزه بسیاری از سازمان ها سعی بر آن دارند تا بتوانند دانش را کسب، تسهیم و تولید کنند که این مستلزم طراحی سیستمی به نام مدیریت دانش می باشد. اما مهمترین قدم در این زمینه شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش است. اگر چه تاکنون تحقیقات زیادی در مورد نحوه استقرار مدیریت دانش، موانع پیاده سازی و مزایا و معایب اجرای آن گرفته است، ولی در زمینه ارائه مدلی کاربردی جهت شناسایی مهمترین عوامل در پیاده سازی موثر مدیریت دانش در مراکز آموزش عالی کار چندانی انجام نگرفته است.
در تحقیق حاضر که در دانشکده ها و موسسات آموزش عالی مازندران انجام گرفته است ابتدا عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش شناسایی و دسته بندی شده­اند، سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی، به عنوان یکی از تکنیک­های تصمیم­گیری چند معیاره فازی، این عوامل رتبه­بندی   گردیدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد که عواملی چون جذب افراد بر مبنای صلاحیت­های دانشی و طراحی سازوکارهای مناسب ارزیابی دانش با کسب امتیاز 0.55 و 0.51  بیشترین تاثیر را در پیاده سازی موثر مدیریت دانش داشته اند.

کلیدواژه‌ها