بررسی دیدگاه و تمایل دانشجویان درباره انواع روش های ارزشیابی آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ارزشیابی­های آموزشی بخش مهمی از فرآیند برنامه­ریزی آموزشی محسوب می­شود، که در آن هم فراگیران در فرایند آموزشی متمایز می­گردند و هم به مدرس در ارزیابی عملکرد خود کمک می­کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان درباره انواع روش‌های ارزشیابی آموزشی صورت گرفته است. روش پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری مطالعه شامل کلیه­ی دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال تحصیلی94-1393 دانشگاه بوده (2200 (N=که از میان آنها نمونه­ای به حجم 322 نفر با استفاده از جدول نمونه کرجسی و مورگان به روش نمونه­گیری ساده تصادفی انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی آن با کسب نظر شماری از اساتید ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رامین خوزستان بررسی شد. پایایی سوالات پرسشنامه نیز به وسیله محاسبه‏ی ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داد­­ه­ها با استفاده از نرم افزار­ SPSSV20 نشان داد پاسخگویان بیشتر به روش ارزشیابی به صورت سوالات چند گزینه­ای علاقه­مند هستند و کمترین علاقه را هم به روش­ ارزشیابی به صورت آزمون شفاهی دارند. همچنین رابطه آماری معنی‌داری در سطح 01/0 و 05/0 بین جنسیت پاسخگویان با انتخاب سوالات تشریحی ـ چند­گزینه­ای، و معدل پاسخگویان با میزان تمایل آنها برای انتخاب آزمون شفاهی به عنوان ارزشیابی آموزشی وجود دارد. در نهایت نیز بر اهمیت نظرخواهی اساتید از دانشجویان برای انتخاب روش‌های ارزشیابی دروس تاکید شده است. 

کلیدواژه‌ها


 • امدادی، ش. امانی، ف. سلطانیان، ع. ایمنی، ب. مقصودی، ا، ح. شجاعی، س. زرگران، م. فتحی، ی. فلاحی­نیا، غ. خطیبان، م. معتمد­زاده، م. کمالی، ف. (1392). مطالعه روایی و پایایی فرم ارزشیابی استاد توسط دانشجو در دروس تئوری و برخی عوامل موثر بر ارزشیابی دانشجو. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دوره دهم، شماره اول، 1392. صفحات 87 تا 94.
 • آزادی، م. (1387). پیشرفت تحصیلی و روشهای تدریس در دانشجویان با سبک های شناختی مستقل/ وابسته به زمینه. فصلنامه روان شناسی ایرانی، سال پنجم، شماره 18 زمستان 1387. صفحات 119 تا 126.
 • آیت، س. و حری نجف آبادی، ا. (1389). ترکیب فن­آوری اطلاعات و منطق فازی در ارایه روشی­نوین برای ارزشیابی آموزشی (مطالعه موردی تدریس ریاضیات). فصلنامه فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در علو تربیتی، سال اول، شماره دوم، زمستان 1389. صفحات 129 تا 146.
 • حاتمی، ج. محمدی، ر. و اسحاق، ف. (1390).  چالش ساختارسازی برای نظارت و ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی ایران. پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1390.
 • حسینی­زاده، س، ع. (1386). ارزشیابی آموزشی در سیره پیامبر (ص) و اهل بیت (ع). مجله دوفصلنامه تربیت اسلامی، سال 3، ش 5، پاییز و زمستان 1386. صفحات 37 تا 54.
 • خندقی، م. و عجم، ع، ا. (1390). تأملی بر پیوند نظری رویکرد­های ارزشیابی آموزشی با الگوهای کیفیت آموزشی و تبیین پیامدهای آن بر حوزه عمل. نامه آموزش عالی، دوره جدید، سال چهارم، شماره سیزدهم، بهار 1390. صص 73- 47.
 • خورسندی، م. علی­آبادی فراهانی، ک. و شمسی، م. (1392). مقایسه­ی نگرش اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک از ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید به روش ارزیابی آنلاین. مجله توسعه­ی آموزش در علوم پزشکی، دوره­ی 6، شماره 12، زمستان 92. صفحات 24 تا 32.
 • داودی، ر. و شکرالهی، م. (1390).مقایسه روش های ارزشیابی توصیفی و سنتی بر اساس استانداردهای چهارگانه ارزشیابی از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران. پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال هشتم، دورة دوم، شمارة  4 )پیاپی 31)، زمستان 1390. صفحات 25 تا 35.
 • زمانی­فرد، ف. کشتی آرای، ن. میرشاه جعفری، ا. (1389). تجارب معلمان ابتدایی از اهداف طرح ارزشیابی توصیفی. مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، شماره بیست و پنجم-بهار 1389. صفحات 39 تا 52.
 • سیف، ع، ا.(1384).  اندازه گیری، سنجش، ارزشیابی. ویرایش سوم، تهران: نشر دوران.
 • شعبانی، ح. (1382). مهارت­های آموزشی روش­های و فنون تدریس. چاپ اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها.
 • عباسی، س. عین اللهی، ن. قریب. م. نباتچیان، ف. دشتی، ن. و زارع بوانی، م. (1391). مطالعه­ی روش­های ارزشیابی دروس نظری و عملی دانشجویان کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت) دوره 6، شماره 5 آذر و دی 1391. صفحات 342 تا 353.
 • فتحی­ واجارگاه، ک. خسروی­ بابادی، ع، ا. و حاجتمند، ف. (1393). ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دوره دکترای اخلاق پزشکی دانشگاه­های علوم پژشکی ایران از دیدگاه استادان و دانشجویان. فصلنامه اخلاق پزشکی، سال هشتم، شماره 27، بهار 1393. صص 153- 129.
 • قائمیان، ع. محمد­پور، ر، ع. شیرج، ه. و طبیبان، س. (1390). بررسی همخوانی ارزشیابی اساتید توسط دستیاران و سایر دانشجویان مقاطع بالینی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال90- 1389. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 21، شماره 81، سال 1390. صفحات 159 تا 166.
 • قلی زاده، ا. قنبری طلب، م. و قنبری، ع. (1391). بررسی تأثیر انواع ارزشیابی بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی دانش آموزان شهرستان لردگان. پژوهش در برنامه­ریزی درسی، سال نهم، دوره دوم، شماره 5 (پیاپی 32)، بهار 1391. صفحات 82 تا 94.
 • کیامنش، ک. (1379). ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور
  • یادگار­زاده، غ، ر. (1383). به بررسی میزان آگاهی معلمان از روش­های ارزشیابی تکوینی و میزان کاربرد آن در کلاس درس، نمونه موردی استان همدان. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 83. صفحات 61 تا 85.

 

 • Alhija, F. N. A., and Fresko, B. (2009). Student evaluation of instruction: What can be learned from students’ written comments?. Studies in Educational Evaluation35(1), 37-44.
 • Krejcie, R. V., and Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational andPsychological Measurement. 1970, 30, PP.607-610.
 • Nasrollahi, A., Mirzaei, A., Shamsizad, M., Mirzaei, Z., Azar-Abdar, A., Vafaee, R., & Vazifeshenas, N. (2014). Students and faculty viewpoint of Ilam University of Medical Sciences about the students’ evaluation system of the instruction quality. Journal of Paramedical Sciences5(2).