رابطه انگیزش شغلی و خلاقیت با عملکرد حرفه ای معلمان شهرستان جهرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه انگیزش شغلی و خلاقیت با عملکرد حرفه ای  معلمان شهرستان جهرم انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان شهرستان جهرم در سال تحصیلی95-94 بودند. نمونه این پژوهش 150 نفر از این معلمان بودند که بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار‌ پژوهش پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون، پرسشنامه خلاقیت اسمی و پرسشنامه انگیزش شغلی هکمن و آلدهام بود که از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار بودند. نتایج نشان داد که از ابعاد خلاقیت، همبستگی مثبت و معنی‌داری بین ابعاد تحمل شکست، قبول ابهام، تشویق، قبول سوالات و تحمل تضاد با عملکرد حرفه ای وجود دارد. اما بین بعد کنترل بیرونی با عملکرد حرفه ای معلمان رابطه ای مشاهده نشده است. همچنین ابعاد قبول ابهام، تشویق و کنترل بیرونی قدرت پیش بینی عملکرد حرفه ای را داشتند. نتایج نشان داد که از ابعاد انگیزش شغلی، همبستگی مثبت و معنی‌داری بین ابعاد تنوع مهارت، هویت شغل، اهمیت شغل، استقلال و بازخورد شغل با عملکرد حرفه ای وجود دارد. همچنین تنها دو بعد تنوع مهارت و بازخورد شغل قدرت پیش بینی معناداری برای عملکرد حرفه ای داشت. و در نهایت نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنی‌داری بین انگیزش شغلی با عملکرد حرفه ای و همچنین خلاقیت شغلی با عملکرد حرفه ای وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 • ارشدی، نسرین ( 1386 ). طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب - منطقه اهواز. پایان نامه دکتری روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • بهادری،محمدکریم؛ رعدآبادی، مهدی؛تیمورزاده، احسان و یعقوبی، مریم  (1393). تحلیل عاملی تأییدی الگوی انگیزش شغلی هرزبرگ در سازمانهای بهداشت و درمان نظامی ایران، مجله طب نظامی، دوره 17، شماره 2،ص71-65.
 • بیدختی، علی اکبر؛ حمزئیان،عظیم؛صباغیان،زهرا(1387).بررسی رابطه بین ابعاد جو سازمانی و خلاقیت در معلمان مدارس ابتدایی شهر سمنان. مجله علوم تربیتی،دانشگاه شهید چمران اهواز،بهار 1388،دوره پنجم،سال شانزدهم، شماره1،ص68-43
 • پات،فریبا؛لطیفیان،احمد(1378).بررسی رابطه بین رضامندی شغلی و عملکرد معلمین در مدارس راهنمایی منطقه طرقبه.مجله دانش و توسعه،شماره 10،ص62-47
 • پیرخائفی، علیرضا(1383). عوامل کم توجهی به خلاقیت در دانشگاه‌ها و شیوه‌های ارتقای آن، فصلنامه خلاقیت و نوآوری، شماره7.
 • داوودی،حسین؛بهاری، فرشاد؛ میرزاجانی، سید مرتضی(1391).  رابطه فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی با رضایت شغلی معلمان، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره چهارم، شماره 13، ص139-127
 • ساعتچی،محمود؛قاسمی،نوشاد؛نمازی،سمیه(1387).فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،سال اول، شماره دوم،زمستان 87،ص168-147
 • سلیمی،قاسم؛محمدی، مهدی و مختاری، زینب(1394). اثر هوش عاطفی در بهبود رضایت و عملکرد شغلی کارکنان در نهادهای آموزش عالی، مقاله 3، دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 39-60  
 • عزیزی زاده،س(1386). بررسی اثربخشی آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفریناه بیکاران شهر تهران. پایان نامه چاپ نشده، کارشناسی ارشد رشته مشاوره شغلی، دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 • غفوری،فرزاد؛ اشرف گنجویی، فریده؛ دهقان، آیت الله؛ حسینی، سیده مهسی(1387). ارتباط بین سبک رهبری مدیران با خلاقیت معلمان تربیت بدنی،نشریه مدیریت ورزشی، شماره 2، پاییز 88،ص234-215.
 • غلامی،خالد؛عقابی،محبوبه؛امیرهاشمی،حمیده؛یداللهی،شیرین(1391).بررسی رابطه بین روحیه معلمان و عملکرد شغلی آنان در مدارس دبستان شهرستان دشستان. نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
 • کاشف،مجید(1369). بررسی نقطه نظرات شرکت کنندگان در مرحله نهایی مسابقه علمی، فرهنگی و ورزشی در خصوص چگونگی اجرای مسابقه،تهران:واحد پژوهش و تحقیق اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش،1369.
 • مرتضوی، مهدی و منیریان، فرزانه(1394). بررسی تاثیر مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی،مجله مدیریت توسعه و تحول، 20،ص38-27.
 • مقیمی، سیدمحمد. ( 1388 ). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی. ترمه: تهران
 • مؤذن جمشیدی، میرهادی و حق پرست، نرگس(1393). سنجش میزان تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر خلاقیت کارکنان، مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 2، شماره 1،ص74-49.
  • Allen, T. D., & Rush, M. C. (1998). “The effects of organizational citizenship behavior on performance judgments: A field study and a laboratory experiment”. Journal of Applied Psychology, 83, 247–260.
  • Barbuto, J. E. (2004). “The Motivation Sources Inventory”. Lincoln, NE: Future Leadership.1- 5.
  • Barbuto, J. E., & Story, J. S. (2011), “Work Motivation And Organizational Organizational Citizenship Behavior”. Journal of leadership studies, 5 (1), 123-145.
  • Marlin l. lamborn R N. (2010). Motivation and job satisfaction of school of nursing.  Voll (5). lss 1.
  • Mukhi.H.R.Management of systems,New Dehli,Smt,Sumitra Handa,1995,p:287.
  • Noel,s.et al. (2011). Creativity and management. oxford press.
  • Plank, R.E, & Reid, D.A. (1994). The mediating role of sales behaviors: An alternative perspective of sales performance and effectiveness. The Journal of Personal Selling & Sales Management, 14(3), 43-56.
  •  Recepoğlu.,A.(2014). Analyzing Job Motivation Level of High School Teachers in Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 116, 21 February 2014, Pages 2220–2225.
  • Sarooghi,H., Libaers,D., Burkemper.A.(2015). Examining the relationship between creativity and innovation: A meta-analysis of organizational, cultural, and environmental factors, Journal of Business Venturing, Volume 30, Issue 5, September 2015, Pages 714–731.
  • Tziner.,& Tanami(2013). Examining the links between attachment, perfectionism, and job motivation potential with job engagement and workaholism, Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, Volume 29, Issue 2, August 2013, Pages 65–74.
  • Weinberg,Robrts.Gould.Daniel.Foundations of sport and exersize psychology.Human kinetics,1995,p:25.
  • Wieyman, J. (2009). Florida Educational Research and davalopment council, Inc.  Research Bulletin 19, n 2 win.