رابطه اخلاق حرفه ای با سلامت روانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اهداف: اخلاق حرفه‌ای یکی از مسائل اساسی همه جوامع بشری است. از طرفی سلامت روانی بستری است که فرد در آن به عملکرد و جسم سالم نایل می­گردد. رفتارهای شهروندی سازمانی می­توانند موجب ارتقای عملکرد واحدها، توسعه منابع انسانی و سازمان­ها شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اخلاق حرفه­ای با سلامت روانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران بوده است.
ابزار و روش­ها: این پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران به تعداد 334 نفر می­باشد که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به کار بوده­اند. حجم نمونه آماری ­با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 181 نفر میباشند که به صورت تصادفی طبقه­ای­ به تفکیک جنسیت انتخاب گردید. برای گردآوری ­داده­ها از دو روش کتابخانه­ای و روش میدانی(پرسشنامه) استفاده گردید. ابزار گردآوری داده­ها سه پرسشنامه اخلاق حرفه­ای کرستن و همکاران(2011)، سلامت روانی­(GHO-28) و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف(2000) بود.
یافته­ها: با افزایش میزان سلامت روانی در افراد، میزان اخلاق حرفه­ای در آنان افزایش می­یابد و برعکس. با افزایش رفتار شهروندی سازمانی، میزان اخلاق حرفه­ای در افراد افزایش می­یابد و برعکس. بین میانگین نمرات اخلاق حرفه­ای، سلامت روانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان با جنسیت و مدارک تحصیلی مختلف، تفاوت معنی­داری وجود ندارد. به طور کلی بین اخلاق حرفه­ای با سلامت روانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجه­گیری: بررسی اخلاق حرفه­ای کارکنان آموزش و پرورش ­می­تواند زمینه­ساز منشور اخلاقی آموزشی ­در نظام تعلیم و تربیت باشد و این امر می­تواند کمک شایان توجهی به دبیران و دانش­آموزان در جهت بهبود و ارتقاء سلامت روانی و فرایند یاددهی و یادگیری نماید. بالا بودن سطح رفتارهای شهروندی در یک سازمان باعث می­شود تا سازمان به محیطی جذاب جهت کار و فعالیت تبدیل شود. توسعه اخلاق حرفه­ای، رفتار شهروندی سازمانی و سلامت روانی کارکنان، جنبه‌های مختلف مدیریت کیفیت جامع را تحت تأثیر قرار داده و به‌عنوان پشتیبانی قوی برای مدیریت کیفیت به‌کار می‌رود. در نهایت، توجه به متغیر های مورد مطالعه، به افزایش بهره‌وری و توسعه نظام آموزشی ­می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها


 • Abolhasani, Hussein. (2014). Relation professional ethics, commitment and behavior with the financial performance of banks in the banking industry in the new economy in Tehran. Master's thesis. Allameh Tabatabai University Press.
 • Avatefi monfared, Ehsan. Mehdad. A. Mir Jafari and A. (2012). Respect professional ethics and mental health, workplace and organizational trust male and female employees of manufacturing companies. Journal of Ethics in Science and Technology, Vol. VII, No. 3 (21).
 • Chen Xin-feng, YU Ying-hui, Xuzheng-long. (2012). Analysis on the  mental health status and its related factors of the grade one senior high school students in the key high schools in Zhangjiagang. Jiangsu Journal of Preventive Medicine, 6, 6-8.
 • Farmahini Farahani, Mohsen. Behnam Jam, Leila. (2012). Review of compliance with professional ethics education faculty members witness. Journal of Ethics in Science and Technology, Vol. VII, No. 1.
 • Habib Zadeh, Abbas. (2014). The mental health status of high school girl students in the city of Qom. Knowledge and research in applied psychology. Year 15, No. 3 (57). Ss117-108.
 • Hartog, mary and Winstanley, Diana, Ethics and Human Resource,(2007)."Management: Professional Development and Practice",  Jos, Philip H,.(2006). "Social Contract Theory Implications for Professional Ethics", journal of Public Administration, V36, N5.
 • Hejazi, R., Mosaferi, Janet. (2012). Relationship between gender and professional ethics in the academic community and the accounting profession. Journal of Ethics in Behavioral Sciences, Vol. VII, No. 1, pp. 8-2.
 • Hoseini SH, kazemiSh, Shahbaz nejadL.(2007).The relationship between sport and students’ mental health. Journal of Mazendaran Universityof Medical Science. 53:97-104.
 • Kahrudy, Z. Niaz Azari, K. Enayati, T. Behnamfar, R. (2014). The relationship between ethics and organizational commitment and administrative care of Imam Reza (AS) Amol city. Nursing Care Research Center of Iran (Iran Journal of Nursing). Volume 27, Number 87, Pages 42-34.
 • Karam Purian, A. (2013). Attitude of Professional Ethics in Hamadan dental school faculty members. Journal of Research in Dental Sciences. Volume 10, Issue 1 (35), pp. 43-51.
 • Kayani, A, Navabinejad. SH. Ahmadi, Kh. (2008). Personality Characteristics and Professional ethics counselors and psychologists in Tehran. Journal of ideas. The second period. No. 8.
 • Kirsten Alcser, Christopher Antoun, Ashley Bowers, Judi Clemens, and Christina Lien.(2011). Ethical Considerations in Surveys, Cross-Cultural Survey Guidelines.
 • Lee, Liao and Chiang (2009) in collaboration with the Medical Association of Taiwan relationship between mental health and job satisfaction were examined in a laboratory drug Medical Center, Journal of Business & Professional Ethics, V21, N2, 2007.
 • Podsakoff, P. M. (2000). Organizational citizenship behavior and the quantity and quality of work group performance. Journal of Applied Psychology, 82: 262–270.
 • Qramlky, Ahad Faramarz. Noche Fallah, Rustam. (2007). Barriers moral development agencies, Tehran, human institution.
 • Salehi, M. Qltash, A. Karimi, M. (2013). The relationship between ethics and moral intelligence and organizational citizenship behavior Education District 2 city secondary school teachers. Arshd‌ thesis, Islamic Azad University, Shiraz, Faculty of Education and Psychology.
 • Soleimani, N. Siri, Mohammed Hussein. (2011). The relationship between mental health and organizational citizenship behavior PAKDASHT school teachers. Journal of Educational Psychology, Islamic Azad University. The first year (4). Ss101-87.
 • Soltan Zadeh, Vahid. Amrahi, Akbar. Esmhosseini, G. (2014). Standards of professional ethics faculty members of nursing students. Strategies Journal of Medical Education. Volume 7, Number 1.
 • Soner Polat. (2010). Organizational Citizenship Behavior (OCB). Display Levels of the Teachers at Secondary School Administrators. Word Conference on Educational Sciences.
 • Yousefi, F. Mohammad Khani, M. (2013). A survey of mental health in students of Kurdistan University of Medical Sciences and its relation to age, gender and education. Journal of Mashhad University of Medical Sciences. 56, No. 6, pp: 361-354.