واکاوی سکوت سازمانی و ابعاد آن (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر، باهدف بررسی سکوت­سازمانی و ابعاد آن در کارکنان دانشگاه تهران صورت گرفته است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده­ها توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری و آموزشی پردیس و دانشکده­های دانشگاه تهران در سال تحصیلی 94 - 1395 می‌باشد، که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود 1419 (160 زن و 171 مرد) نفر اعلام شده است؛ که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 302 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه­گیری در این پژوهش، روش نمونه­گیری طبقه‌ای سهمی می‌باشد. جهت گردآوری داده­ها از  پرسشنامه محقق ساخته سکوت سازمانی استفاده‌شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی و سازه استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 79/0 ارزیابی شد. یافته­ها نشان داد وضعیت سکوت سازمانی و کلیه مولفه­های آن پایین­تر از میانگین فرضی می­باشد، به جز مولفه­های سکوت محجوب و سکوت نوع­دوستانه که در حد متوسط میانگین فرضی پژوهش قرار دارند. نتایج آزمن t مستقل نشان داد کارکنان زن نسبت به کارکنان مرد از سکوت بیشتری برخورداند. همچنین نتایج آزمون وایانس یک­راهه (f) نشان داد بین سکوت کارکنان از نظر متغیرهای جمعیت شناختی (سن، سابقه­خدمت، محل خدمت، تحصیلات و رشته تحصیلی) تفاوتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


 • اردکانی، مهدی؛ خلیلی­صدر­آباد، افسر (1393). بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و سکوت کارکنان دانشی، پژوهش­های مدریت عمومی، سال پنجم، شماره هجدهم، صص 83-65.
 • پالانت، جولی (1389). تحلیل داده­های علوم رفتاری با برنامه spss، (ترجمه علی­اکبر رضایی)، تبریز: انتشارات فروزش. (تاریخ به زبان اصلی، 2007).
 • دزفولی، راضیه (1393). نقش حمایت سازمانی ادراک شده در رابطه میان جو اخلاقی سازمان و سکوت کارکنان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 • دوستار، محمد؛ اسماعیل­زاده، محمد (1392). عدالت سازمانی و تاثیر آن بر آوا و عملکرد کارکنان. مطالعات مدیریت بهبود و تحول؛ دوره 22، شماره 72، صص163-143.
 • صیدانلو، مرضیه (1391). نقش رفتار شهروندی سازمانی بر سکوت کارکنان در بخش دولتی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 • عنایتی، ترانه؛ بزرگ­نیا، فاطمه (1393). رابطۀ سکوت سازمانی با عملکرد کارکنان دانشگاه، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال نهم، شماره 4، پیایی 30، ص 73.
 • قره­بابا، آرزو (1393). تاثیر ادراک از عدالت و سکوت سازمانی بر تعهد سازمانی، پایان­نامه کارسناشی ارشد، دانشگاه علامه­طبابایی.
 • هنرمند، روح­الله (1393). نقش رفتار سازمانی مثبت­گرا در کاهش سکوت سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان ادارات کل بانک سپه)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
  • Aylsworth, J. (2008). change in the workplace: organizational silence can be dangerous, organizational Psychology examiner.
  • Brinsfield, C. T. (2009). Employee silence: Investigation of dimensionality, development of measures, and examination of related factors (Doctoral dissertation, The Ohio State University).
  • Brinsfield, C. T. (2013). Employee silence motives: Investigation of  dimensionality and development of measures. Journal of Organizational Behavior, 34 (5), 671-697.
  • Çınar, O., Karcıoğlu, F., & Alioğulları, Z. D. (2013). The relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior: a survey study in the province of Erzurum, Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 314-321.
  • Deniz, N., Noyan, A., & Ertosun, Ö. G. (2013). The relationship between employee silence and organizational commitment in a private healthcare company. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 691-700.
  • Duan, J. & Zhong, J. (2010), Leadership justice and negative organizational behaviors: mediated by affective commitment. International conference on management and service sience (MASS).
  • Dyne, L. V., Ang, S., & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs*. Journal of Management Studies, 40(6), 1359-1392.
  • Greenberg, J., & Edwards, M. S. (2009). Voice and silence in organizations. Emerald Group Publishing.
  • Hazen, M. A. (2006). Silences, perinatal loss, and polyphony: A post-modern perspective. Journal of organizational change management, 19(2), 237-249.
  • Henriksen, K., & Dayton, E. (2006). Organizational silence and hidden threats to patient safety. Health services research, 41(4p2), 1539-1554.
  • Knoll, M., & van Dick, R. (2012). Do I hear the whistle…? A first attempt to measure four forms of employee silence and their correlates. Journal of Business Ethics, 113(2), 349-362.
  • Luthans, F. (2011). organizational behavior:an evidence approach. mcgraw-hill, 12th edition, 44, 1999-244.
  • Mengenci, C. (2015). Antecedents and Consequences of Organizational Fear and Silence Behavior: Evidence Service Sector from Turkey. International Business Research, 8(5), p223.
  • Morrison, E. W. (2011). Employee voice behavior: Integration and directions for future research. The Academy of Management Annals, 5(1), 373-412.
  • Morrison, E. W., & Milliken, F. J. (2000). Organizational silence: A barrier to change and development in a pluralistic world. Academy of Management review, 25(4), 706-725.
  • Morrison, E. W., & Milliken, F. J. (2000). Organizational silence: A barrier to change and development in a pluralistic world. Academy of Management review, 25(4), 706-725.
  • Perlow, L. A. (2003). When you say yes but mean no. New York: Crown Publishing Group.
  • Pinder, C. C., & Harlos, K. P. (2001). Employee silence: quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice. Research in personnel and human resources management, 20, 331-370.
  • Şevket, Y. (2012). Analysis Of The Hotel Personnel’s Conceptions Of Organizational Justice, Organizational Silence, Mobbing, Organizational Commitment In Terms Of Demographic Variables.
  • Tan, Ç. (2014). Organizational justice as a predictor of organizational silence. Educational Research and Reviews, 9(21), 1190-1202.
  • Tan, Ç. (2014). Organizational justice as a predictor of organizational silence. Educational Research and Reviews, 9(21), 1190-1202.
  • Tulubas, T., & Celep, C. (2012). Effect of perceived procedural justice on faculty members’ silence: The mediating role of trust in supervisor. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 1221-1231.
  • Walumbwa, F. O., Morrison, E. W., & Christensen, A. L. (2012). Ethical leadership and group in-role performance: The mediating roles of group conscientiousness and group voice. The Leadership Quarterly, 23(5), 953-964.
  • Whiteside, D. B., & Barclay, L. J. (2013). Echoes of silence: employee silence as a mediator between overall justice and employee outcomes. Journal of business ethics, 116(2), 251-266.