بررسی تاثیر هوش هیجانی برعملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: ادارۀ کل آموزش و پرورش ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه، هوش هیجانی به یکی از ابزارهای محبوب در سازمان­ها تبدیل شده است که هنوز هم نیاز به تحقیقات تجربی در مورد آن احساس می­شود. سرمایه اجتماعی را می­توان چارچوب زیر ساختی برای بهبود عملکرد سازمانی دانست، همچنین سرمایه اجتماعی بستر مناسبی را برای بهره­وری نیروی انسانی در سازمان­های مختلف فراهم می­آورد.­ هدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین هوش هیجانی، سرمایه اجتماعی با عملکرد سازمانی است. روش تحقیق مطالعه از لحاظ نتیجه کاربردی و از نظر هدف توصیفی بوده و به روش پیمایشی انجام پذیرفته است. کلیه کارکنان اداره کل سازمان آموزش و پرورش شهر ارومیه به تعداد 400 نفر جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می­دهند که ١05 نفر از آن­ها با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده­های میدانی از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری بر اساس نرم­افزار  Smart­-­Pls­­استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین هر چه هوش هیجانی کارکنان افزایش یابد، سرمایه اجتماعی سازمان نیز افزایش خواهد یافت، همچنین سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و مستقیم بر عملکرد سازمانی گذاشته است. 

کلیدواژه‌ها


 • بخشنده­، امید؛ ابراهیمی، سید علیرضا؛ احمدی بالادهی، سید مهدی و بابا نسب، نیما (1393). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد، موسسه بین المللی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز.
 • شمسی، زهرا؛ محبعلی پور، منیره و الوداری، حسن (1394). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 2، شماره 1، صص: 136- 117.
 • شیری، نعمت الله، میرک­زاده، علی اصغر، ادریس آله ویسی، محمد، کرمی دارابخانی، رویا (1391). نقش سرمایه اجتماعی در یادگیری سازمان کارکنان جهاد کشاورزی کردستان، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، مقاله 12، دوره 43، شماره سوم، صص: 459- 447.
 • عبدالهی، بیژن؛ فرجی­زاده سرخی، حاتم؛ حیات، علی اصغر و کهولت، نعیمه (1391). بررسی رابطه هوش هیجانی با سرمایه اجتماعی سازمانی (مطالعه موردی دانشگاه شیراز)، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال چهارم، شماره دوم، مسلسل (14)، صص: 88- 77.
 • فیضی، طاهره و عابدینی، سعید (1389). بررسی رابطه هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه)، پژوهش نامه اقتصاد و کسب و کار، شماره 1، صص: 58-43.
 • نوروزی، حسین؛ کاملی، علیرضا؛ بیگی، رؤیا و مهذبی، مهدی (1394). بررسی تأثیر جو سازمانی بر عملکرد سازمانی کارکنان از طریق سرمایۀ اجتماعی  )مورد مطالعه :کارکنان شهرداری مناطق پنج گانۀ شهر رشت)، مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 2، شماره یک، صص: 154- 137.

 

 • Ahrweiler, M. and T. Keane. (2013). Innovation networks, Mind & Society, Vol.12, No.1, pp. 73-90.
 • Andrews, R. (2007), Organizational social capital and public service performance, Presented in 9th Publice Management Research Conference, Tucson: university of Arizona, pp: 1-41.
 • Antonacopoulou, EP; Gabriel, Y. (2001). Emotion, learning and organizational change: Towards an integration of psychoanalytic and other perspectives. Journal of Organizational Change Management, 14(5), pp. 435-451.
 • Arbabisarjou, Azizollah; Raghib, MaedeSadat; Rezazade, Shekofe-al- Sadat; Siadat, Sayyed Ali (2013). “The Relationship between Emotional Intelligence, Spiritual Intelligence, and Students’ Academic Achievement”. World of Sciences Journal, 1(8), 45-51.
 • Bar-on. R. & Parker. J. D. A. (2000). Handbook of Emotional Intelligence. San Francisco: Josse – Bass.
 • Busi, M (2006) Collaborative performance mangament: present gaps and future research, International Journal of Procuctivity and Performance Management, Vol 55. No. 10.
 • Cadima, R. Ojeda, J. & Monguet, J.M. (2012). Social Networks and Performance in Distributed Learning Communities, Educational Technology & Society, Vol.15, No.4, pp.296-304.
 • Dai, W. D., Mao, Z. E., Zhao, X. R., & Mattila, A. S. (2015). How does social capital influence the hospitality firm's financial performance? The moderating role of entrepreneurial activities. International Journal of Hospitality Management, 51, 42-55.‏
 • Danchev, Alexi (2006). Social capital and sustainable behavior of the firm. Industrial Management & Data System. No. 7. pp. 953-965.
 • Francis, P. (2002), Social capital at World Bank: strategic and operational Implications of the concept social development strategy, World Bank.
 • Gittell, J. H,; Seidner, R, and Wimbush, J. (2007), A social capital Model of High Performance Work systems, Presented in conference on HRM and Knowledge Related Performance Copenhage: Copenhagen Business School, pp: 1-44.
 • Goleman, D. (2002). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. New York: Bantam Books.
 • Golman, D. (1998)­. Working with Emotional Intelligence. EBook.
 • Haghighi, M., Gharleghi, E., Mirasadi, S., & Nikbakht, F. 2010. A survey of relationship between the characteristics of mission statement and organizational performance (Case of: food industries in Tehran). Development Management, 2(4), 166-186.
 • Kierstead, J. (1999). Human Resource Management Trends and Issues. Emotional Intelligence in The work place. Research directorate-PSC.
 • Lesser, E. L. & Storck, J. (2001), Communities of paractice and organizational performance, IBM systems Journal, Vol. 40, No. 4, p:830-844.
 • Nahapiet, J. & S. Ghoshal. (1998), Social capital, intellectual capital and the organizational advantage, Academy of management Review, 232, pp: 242-266.
 • Ramezanpour, S., Amiriyan S. & Shirazy, A.N.M. (2014). Investigation of the Relationship between Entrepreneurial Opportunity Recognition and Entrepreneurial Capitals, International Journal of Asian Social Science, Vol.4, No.5, pp.598-613.
 • Sarlak, M. A., Salamzadeh, Y. (2014). Analyzing the Impacts of Informal Organizations on Formal Routines in a Networked Organization, Journal of Asian Scientific Research, Vol.4, No.12, pp.768-783­.
 • Siegler, V. (2014). Measuring social capital, London, England, Office for National Statistics.
 • Smedlund (2008). The knowledge system of a firm: social capital for explicit, tacit and potential knowledge; journal of knowledge management,vol 12,no 1, pp. 63-77.
 • Stys Yvonne, Shelley. Brown (­2004). a review of the emotional intelligence literature and implication for correction, research branch correction serrice of Canada.
 • Tangen, S. (2004), Professional practice performance Measurement: from philosophy to practice, International Journal of Productivity and performance Management, Vol.53, No.8, pp. 726-37.
 • Veisinger, H. (1998). Emotional Intelligence at work. SanFrancisco.
 • Vesinger, H. (2000). Emotional Intelligence at work. Sanfrancisco; available at: www. science direct.
 • Vilanova, Eva Puente & Josa, Roger Torrella (2003). Social capital as a managerial phenomenon. Working Paper, Tampere University of Technology.
 • Yauch, Ch. (2010), Measuring agility as a performance autcome,­ Journal of Manufacturing Technology Management, vol. 22, NO.3, pp. 384-404.