واکاوی نقش آموزش های در سایه براضطراب ریاضی دانش آموزان دبیرستانی (دبیرستان های شهرستان تنکابن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش های در سایه بر اضطراب ریاضی دانش آموزان دبیرستان­های شهرستان تنکابن انجام گرفته است. نوع پژوهش توصیفی بود. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی دانش آموزان مقطع دبیرستان تشکیل دادند. با توجه به تعداد جامعه در جدول مورگان تعداد 380  نفر و برای اطمینان از معرف بودن نمونه برای جامعه و تناسب آن با گروههای مختلف جامعه تعداد 500 نفر با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های ا ضطراب ریاضی و آموزش های در سایه استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اثر اصلی آموزش در سایه معنادار است؛ بدین معنا افرادی که از آموزش در سایه استفاده کرده اند، اضطراب ریاضی کمتری را تجربه کرده اند. همچنین.نتایج دیگر پژوهش نشان داد که بین اضطراب ریاضی دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد و دختران بیشتر از پسران اضطراب ریاضی دارند. ولی تفاوت معناداری میان اضطراب ریاضی دانش اموزان با رشته های تحصیلی متفاوت مشاهده نشد. لذا می توان به این نتیجه رسید که آموزش در سایه می تواند بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


 • احمدی، سعید و احمدی مجید. (1390).  رابطه میان اضطراب ریاضی و سبک های یادگیری دانش آموزان.فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی. سال هشتم، دوره دوم، شماره 31
 • باصری، نرگس. (1389). مقایسه سهم آموزش های رسمی و آموزش در سایه بر رفتار تحصیلی کلی دانش آموزان متوسطه تنکابن (پایان نامه نامه ی کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.
 • بری، مارک. (1388). آموزش و پرورش سایه تدریس خصوصی و آثار آن. تهران: انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا.
 • بری، مارک. (1392). اثرات نامطلوب تدریس خصوصی، ابعاد، تبعات و واکنش دولت ها. تهران: انتشارات آوای نور.
 • بشاورد، سیمین و فرضی گلفزانی، مرجان. (1381).  مقایسه ی اضطراب ریاضی در دانش آموزان حساب نارسا و عادی مدارس ابتدایی شهر تهران. فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. سال دوم، شماره 1
 • پارسا، علی. (1380). ابطه محیط خانوادگی و پیشرفت تحصیلی (پایاننامهکارشناسیارشد). دانشگاه شیراز.
 • سرمد، زهره و همکاران.(1376). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
 • شکرانی، مسعود. (1381). ساخت و اعتباریابی مقیاسی جهت سنجش اضطراب ریاضی دانش آموزان دوره­ی متوسطه و بررسی برخی عوامل مرتبط با اضطراب ریاضی (پایان نامه نامه ی کارشناسی ارش). دانشگاه تهران.
 • نوری، زهره؛ فتح آبادی، جلیل و پرند، کوروش(1391)، ارتباط حرمت خود و خودکارآمدی با اضطراب ریاضی دانش آموزان، مجله ی روان شناسی مدرسه، دوره ی 1، شماره ی 3/26-6.
  • Arem, C. (2010). Conquering Math Anxiety, 3th ed, Brook/Cole,CengageLerningParenting styles and adolescents’ achievement strategies. Journal of Adolescence, 23, 205-222.
  • Bray ,M. Kwok ,P.(2003). Demand For Private Supplementary Tutoring: Conceptual Considerations, And Socio-Economic Patterns In Hong Kong. Economics Of Education Review 22 (2003) 611–620
  • Bray ,M.(2006). Private Supplementary Tutoring: Comparative Perspectives On Patterns And Implications. Unesco International Institute For Educational Planning, Paris, France. Vol. 36, No. 4, December 2006, Pp. 515–530.
  • Bray, Mark. (1999). The Shadow Education System: Private Tutoring and Its Implications for Planners. Fundamentals of Educational Planning Series, Number 61. UNESCO.ISBN-92-803-1187-5.
  • Bray, Mark. (2010). Researching shadow education: methodological challenges and directions. Asia Pacific Educ. Rev.  11:3–13. DOI 10.1007/s12564-009-9056-6
  • Bray, Mark. (2010).Confronting the shadow education system: what government policies for what private tutoring? Article provided by Taylor and Francis Journals. Volume : 18 Pp: 373-375
  • Broke, M. (2005). The relationship among parenting practices parenting styles and adolescent school achievement. Education psychology review, 17(2), 125-146.
  • Erden, M., &Akgul, S. (2010). Predictive Power of mathematics Anxiety and PerceivedSocial Support from Teacher for Primary Students’ Mathematics Achievement.Journalof Theory and Practice in Education, 6, 1, 3-16.
  • Jain, S & Dowson, M. (2009). Mathmatics Anxiety as a Function of Multimensional Self-Regulation and Self-Efficacy.ContemporaryEducational Psychology.34 240-249
  • Sausa, A .D. (2008). The influence of parenting styles achievement motivation and self-efficacy on academic performance in college students. J College Student Development, 50(30), 337-346
  • Southgate, D. E. ,(2007).Determinants of Shadow Education: A Cross-National Perspective. Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association, TBA, New York.
  • Southgate, Darby E., Ph.D., Determinants Of Shadow Education: A Cross-National Analysis. The Ohio State University,(2009), 212 Pages; 3393273.