ارائه مدل تاثیر فرهنگ کار بر رفتار نوآورانه و عملکرد سازمانی معلمان ابتدایی شهر اردبیل با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی مدل ساختاری  تاثیر فرهنگ کار بر رفتار نوآورانه و عملکرد سازمانی معلمان ابتدایی شهر اردبیل بود. روش پژوهش از نوع همبستگی با استفاده از مدل یابی علی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان ابتدایی شهر اردبیل به تعداد 720 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران 246 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش سه پرسشنامه استاندارد فرهنگ کار احمدی (1391)،پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن(2000) ،پرسشنامه عملکرد سازمانی احمدی(1392) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید صاحبنظران است و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 89/.، 88/. و 85/. محاسبه شد. در راستای بررسی فرضیه های پژوهش داده های حاصل برای تحلیل به صفحات داده های خام نرم افزار (Spss 20) و برای برازش علی معادلات ساختاری به نرم افزار Lisrel8.54  منتقل و سپس تحلیل شد. یافته های بدست آمده از تحلیل های آماری نشان داد که تاثیر فرهنگ کار بر رفتار نوآورانه و عملکرد سازمانی معلمان مثبت و معناد ار است. هم چنین مدل علی طراحی شده در پژوهش بر اساس الگوی معادلات ساختاری برازش گردید. شاخص نیکویی برازش (GFI) 90/0 و ریشه میانگین مجذور باقی مانده ها در مدل متغیر های مکنون065/0 = RMSEA بود. بنابراین مدل دارای برازش نسبتا خوبی بوده است و به این ترتیب مدل معادلات ساختاری فرهنگ کار بر رفتار نوآورانه و عملکرد سازمانی معلمان موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


 • احمدآبادی، ه؛عریضی، ح؛نوری؛ا (1389). رابطه بین جو سازمانی و وجدان کاری با عملکرد شغلی،فصلنامه روانشناسی کاربردی،سال 4،شماره 1(13)، صص81-65.
 • احمدی،ح­(1392).بررسی رابطه رهبری توزیع شده با عملکرد سازمانی معلمان ابتدایی شهر تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • پوراشرف،ی؛طولابی،ز (1388). رویکرد کیفی بر عوامل موثر بر میل به ماندگاری با انیگزه معلمان( مورد : استان ایلام)، فصلنامه تعلمیم و تربیت،شماره 98
 • سرمد،غ­(1388). بررسی عوامل موثر بر وجدان کاری مدیران مدارس متوسطه،فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی،شماره اول.
 • صالحی،م؛نیازآذی،ک؛کاشف،ح­(1390). بررسی و تبیین راهکارهای نهادینه سازی و وجدان کاری و فرهنگ خودکنترلی(مورد مطالعه: کارکنان واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران)،مجله مدیریت فرهنگی،سال پنجم،شماره چهاردم.
 • لیاقتدار،م و همکاران(1390).بررسی میزان تاثیر و نقش عوامل موثر بر وجدان کاری، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و دوم،شماره (41)،صص 40-27.
  • Janssen, O. (2000). Job demands, perceptions of effort-reward fairness, and innovative work behavior, Journal ofOccupational and Organizational Psychology, 73(3), pp. 287-30  
  • bin Salahudin, S. N., binti Baharuddin, S. S., Abdullah, M. S., & Osman, A. (2016). The Effect of Islamic Work Ethics on Organizational Commitment. Procedia Economics and Finance, 35, 582-590.

 

 • Byrne, Z. S., Stoner, J., Thompson, K. R., & Hochwarter, W. (2005). The interactive effects of conscientiousness, work effort, and psychological climate on job performance. Journal of Vocational Behavior, 66(2), 326-338.
 • Chang, H. T., Chou, Y. J., Liou, J. W., & Tu, Y. T. (2016). The effects of perfectionism on innovative behavior and job burnout: Team workplace friendship as a moderator. Personality and Individual Differences, 96, 260-265.

 

 • Davies, B., & Davies, B. J. (2010). Talent management in academies. International Journal of Educational Management, 24(5), 418-426.
 • Gadot, Eran Vigoda(2006). Leadership style, organizational politics, and employees’ performance An empirical examination of two competing models, Personnel Review Vol. 36 No. 5, 2007 pp. 661-683 www.emeraldinsight.com/0048-3486.htm
 • Meriac, J. P., Poling, T. L., & Woehr, D. J. (2009). Are there gender differences in work ethic? An examination of the measurement equivalence of the multidimensional work ethic profile. Personality and individual differences, 47(3), 209-213.
 • O’Connor, M. C., & Paunonen, S. V. (2007). Big Five personality predictors of post-secondary academic performance. Personality and Individual differences, 43(5), 971-990.
 • Vesamavibool, S., Urwongse, S., Hanpanich, B., Thongnoum, D., & Watcharin, K. (2015). The Comparative Study of Professional Standards for Thai Teachers and for Asean Teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 2280-2284.
 • Wang,hui;keneth s.law;zhen xiong chen(2008). Leader-member exchange, employee performance, and work outcomes: an empirical study in the Chinese context,International Journal of Human Resource Management, 1809–1824