بررسی تاثیر هوش هیجانی برکارکرد مدیران ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مفهوم هوش هیجانی در حال حاضر مربوط به فلسفه ای در سازمانهاست که می خواهد عملکرد افراد را بهبود ببخشد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی برکارکرد مدیران ورزشی می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی و نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل مدیران ورزشی بود که مجموعا 74 نفر را تشکیل می دادند.  نمونه با توجه به محدودیت جامعه آماری بصورت تمام شمار تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و  میدانی (پرسشنامه) استفاده گردید که در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی و عملکرد شغلی شرینگ  استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید متخصصین و پایایی پرسشنامه در  این پژوهش 88/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل یافته­ها از آمار توصیفی و آزمون  کلموگروف – اسمیرنف، آزمون پیرسون، آزمون تی مستقل استفاده گردید. نتایج نشان می داد بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی مدیران رابطه معنادار وجود دارد و از بین مولفه های هوش هیجانی؛ خودآگاهی، خودانگیزی و آگاهی اجتماعی با عملکرد رابطه معنادار وجود دارد و از طرفی با مولفه های خودتنظیمی و مهارت های اجتماعی رابطه معنادار بدست نیامد همچنین یافته های این پژوهش نشان  داد اختلاف معناداری میان میانگین های دو گروه زنان و مردان در میزان هوش هیجانی و عملکرد شغلی مدیران وجود ندارد. در نهایت پیشنهاد می گردد مدیران و کارکنان با برگزاری دوره های ضمن خدمت به تقویت این بخش از ذهن خود بپردازند تا کارایی و عملکرد خود را در سازمان های ورزشی خود ارتقا دهند.

کلیدواژه‌ها


 • آقایار،  سعید. هوش هیجانی سازمانی، چاپ اول، انتشارات گیتی، تهران، 1386، ص: 12.
 • ایوبی راد، محمد. ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با هوش عاطفی در کارکنان شهرداری منطقه 4 تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، 1388، ص: 34.
 • جلالی، ابوالفضل. هوش هیجانی، ویژه نامه ارزیابی تحصیلی، فصلنامه تعلیم و تربیت، 1382، شماره 69 و 70، ص: 45 – 32.
 • حقیقت جو، زهرا؛ شفیق پور، محمدرضا؛ انصاری، حمید؛ حقیقت جو، زینا. رابطه هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان زن و مرد دانشگاههای علوم پزشکی کشور، فصلنامه دانشکده پرستاری ارومیه، 1387، 6(4): 158-169.
 • سلطانی، احمد.  مدیریت عملکرد زمینه ساز پرورش منابع انسانی، مجله تدبیر، 1390 شماره 109، ص 20
 • سیاروچی، ژانت.  ترجمه: نوری، اکبر. هوش عاطفی در زندگی روزمره، انتشارات نوشته، اصفهان. 1384.
 • عیدی، حسین؛ هنری، حبیب؛ ناصری، ولی. بررسی رابطه بین هوش عاطفی، تعهد و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان فدراسیون های منتخب ورزشی ایران، مدیریت منابع انسانی در ورزش، 1392، 1(1): 25-35.
 • کشاورز، لقمان؛ صدیقی فاورجی، فاطمه. رابطه رضایت شغلی و بیوریتم کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 1395، 3(9): 31-40.
 • مختاری دیانی، مریم؛ کوزه چیان، هاشم؛ امیری، مجتبی؛  احسانی، محمد. رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی، مطالعات میدیریت ورزش، 1393، شماره 23، صص: 53-66.
 • یوسفی یمین، احمد.  مطالعه هوش هیجانی و سازگاری بر حسب میزان اضطراب، پایان نامه کارشناسی ارشد انتشار نیافته، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران. 1381.
  • Allen N J, Meyer J P. "The Measurement and Antecedents of Affective, Countinuance and Normative Commitment to the Organization", journal of Occupational psychology, 2013; Vol. 63, PP 1-18.
  • Bar-On R. "The Emotional Quationt In Ventory (eq-i), Ameasure of Emotional Intelligence ", Toronto,Canada:multi – health system, 1999; p:23.
  • Bliss S. the effect of emotional intelligence on a modern organizational Leader's ability to make effective decisions. Retrieved from http://eqi .org/forum/00025, html, 2005; p:11.
  • Chan, C, Ciarrochi  J, Bajgar J. "Mwasuring Emotional Intelligence In Adolescnts , Personaltiy And Lindividual Didderence ", 2012; Vol. 31. PP. 44-51.
  • Cherniss C. "The Business Case for Emotional Intelligence", Rutgers University, 2002
  • Ciarrochi  J, Dean  F, Anderson  S. "Emotional Intelligence Moderats the Relashionship between Stress and Mental Health". Personality and Individual Differences, 2011; 32,197-209.
  • Cook C R. Effects of emotional intelligence on principals' leadership, Journal of Organizational Behavior, 2010; 2(3):43.
  • Goleman D. "Emotional Intelligence At Work: How To Select For Measure And Improve Emotional Intelligence In Individual Group And Organization ". Harward Business Review, Boston, 2009; p: 12-24.
  • Higley W J. The relationship between the lead pastor's emotional intelligence and pastoral leadership team effectiveness. [Dissertation abstract Ed.D]. Thesouthern baptisttheological seminary, 2011; p: 112-136.
  • Johnson R,  Indvik  J. "Organization Benefits Of Having Emotional Intelligence Managers Employees: journal of workplace Leadering ", 1999; Vol. 11, NO .3, P84
  • Jordan P J, Troth AC. "Emotional Intelligence and Confict Resolution: Implications for Human Resource Development", Special Edition Prepectives of Emotion and Organizational Change, 2011; PP.62-79.
  • Lemmink J, Mattson J. "Employee Behavior, Feeling Of Warmth and Customer Perception in Service Encounters"; International Journal of Retail & Distribution Management, 2012; Vol.30, PP.18-33.
  • Solan  A M. "The Relationship Between Emotional Intelligence, Visionary Leadership and Organizational Citizenship Behavior In Continuing Higher Education", Disseration Presented For Degree Of Doctor Of Philosophy, University Of Regent, 2010; PP.1-13.