بررسی میزان مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

      پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری واطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات خوزستان انجام گرفت. روش پژوهش کتابخانه­ای و از نوع کاربردی وبه لحاظ محتوا پیمایشی- تحلیلی وابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد کالیفرنیا فرم ب می باشد. جامعه آماری مورد پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان  بودند که از مجموع 85 نفر تعداد 76 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS  نسخه 19 و برای آزمون فرضیه ها از تحلیل واریانس و آزمون T-test استفاده گردیده است.
      یافته های پژوهش نشان داد که میزان مهارت های تفکر انتقادی در مردان بیشتر، با میانگین 15/11 و در زنان 24/10 است ، هم چنین انحراف معیار مهارت های تفکر انتقادی در بین کسانی که کارشناسی کتابداری دارند، بیشتر از کارشناسی غیر کتابداری می باشد، دانشجویان مجرد با میانگین 32/11 از دانشجویان متاهل با میانگین 67/9 بیشتر بوده است. دانشجویان ورودی 91-90 با میانگین 43/11 از دانشجویان ورودی 90-89 با میانگین 63/9  بیشتر بوده است. و مهارت های تفکر انتقای افراد مسن بیشتر از جوانان است که این تفاوت ناشی از شیوه استدلال های مختف می باشد. آزمون فرضیه ها نیز تفاوت معناداری بین سن ، جنسیت ، مرتبط بودن مدرک کارشناسی را نشان نداد.  به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که میزان مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان در سطح ضعیفی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها