نیازسنجی آموزشی مدیران و کارکنان شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس در حوزه مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر با موضوع«نیازسنجی آموزشی مدیران و کارکنان شرکت مهندسی و مشاور مهاب قدس در حوزه مدیریت دانش» در سال 1388 انجام گرفته است.هدف کلی تحقیق شناسایی نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان شرکت مهاب قدس در حوزه  مدیریت دانش[1] است ، این تحقیق دارای هفت هدف ویژه و هفت سوال ویژه می باشد. روش تحقیق از نوع زمینه ای[2] و نوع تحقیق کاربردی[3] است و جامعه آماری کلیه مدیران و کارکنان دفتر مرکزی شرکت مهاب قدس که شامل 1140 می باشند، از این تعداد 120 نفر نمونه به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. جهت جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته شامل 36 سوال با مقیاس لیکرت پنج درجه استفاده شده است.روایی پرسشنامه توسط استادان محترم تایید و پایایی نهائی 0.87با استفاده از روش آلفای کرونباخ به دست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آزمون T برای یک گروه و آزمونT مستقل به کمک نرم افزار spss استفاده شد.
بر اساس نتایج حاصل از تحقیق مدیران و کارکنان در شش حوزه مدیریت دانش(شناسایی[4]،اکتساب[5]،توسعه[6]،اشتراک وتوزیع[7]،بهره گیری[8] و نگه داری دانش[9]) نیاز به آموزش دارند و تفاوتی بین نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان در شش حوزه وجود ندارد.[1]. Knowledge Management


[2].Field Research


[3]. Applied Research


[4]. Knowledge Identification


[5]. Knowledge Acquition


[6]. Knowledge Development


[7]. Knowledge Sharing&Distribution


[8]. Knowledge Utilization


[9]. Knowledge Retention
 

کلیدواژه‌ها