اولویت بندی مؤلفه های اقتصادی واجتماعی تأثیرگذار بر توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه موردی دانشگاه های استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله بر اولویت­بندی مؤلفه­های اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار بر توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایران تمرکز دارد که از پژوهشی تحت همین عنوان استخراج شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه، توصیفی(زمینه یابی) بوده است و جامعه آماری آن به صورت مورد پژوهی شامل کلیه متخصصان آموزش الکترونیکی در دانشگاه­هایاستان مازندران(340 n =) می­باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 181 نفر تعیین گردید که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. ابزار سنجش این پژوهش را یک پرسش نامه­ محقق ساخته با ضریب اعتبار 89/0 تشکیل می­دهد که اعتبار تست با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی آن به روش محتوایی و به رؤیت کارشناسان و متخصصان رسیده است. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­های استنباطی بر مبنای تعیین نرمال بودن نظریات از طریق آزمون­هایt تک نمونه­ای و آزمونکولموگروف-اسمیرنف انجام شد.نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که عوامل اجتماعی و اقتصادی به ترتیب در توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایران مؤثر می­باشند و بر مبنای این نتایج،پیشنهادهای کاربردی در زمینه تقویت عوامل معین ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها