بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی – عاطفی بر میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از گرانمایه ترین سرمایه های جوامع بشری وجود نسل نوجوان است . آنها باید با کسب مهارت های اجتماعی ، دراجرای بسیاری از اعمال پیچیده فردی و میان فردی حیات تسلط یابند . اما بسیاری از مواردی که مشکلات ارتباطی نامیده می شوند ، درواقع مشکل تفکر هستند .
پژوهش حاضر از نوع پژوهش شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون، با گروه آزمایش وکنترل می باشد که به منظوربررسی اثربخشی مشاوره ی گروهی بارویکرد رفتاردرمانی عقلانی ـ عاطفی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی درمدارس ناحیه یک شهرکرج درسال 91-90 صورت گرفت .
بدین منظور به 95نفر از دانش آموزان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند  ، پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز و مهارت های اجتماعی نوجوانان ، ارائه شد وپس ازبررسی اولیه و نمره گذاری ،16نفر که نمره بالاتری در آزمون باورهای غیر منطقی و نمره پایین تری در آزمون مهارت های اجتماعی داشتند، به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش وکنترل قرار گرفتند.گروه آزمایش به مدت 10جلسه 5/1ساعته در  مشاوره ی گروهی با رویکرد عقلانی ـ عاطفی شرکت کردند. پس از پایان جلسات  از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد.سپس داده ها با استفاده از آزمونt  مورد تجزیه تحلیل قرارگرفتند.درپایان ، این نتیجه حاصل شد که مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی ـ عاطفی ، بر افزایش مهارت های اجتماعی دانش آموزان مؤثر است .

کلیدواژه‌ها