فرهنگ و خط مشی گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 تصمیم گیری در سطح کلان برای حل مسائل و مشکلات کلان توسط دولت‏ها برای رسیدن به مصالح و منافع عامه مردم را خط مشی گذاری می‌گویند. که فرآیند آن به طور کلی بعد از احساس مشکل و ادراک مشکل شامل تدوین خط مشی، اجرای خط مشی و ارزیابی خط مشی می‌شود. باید توجه داشت که علم خط مشی گذاری عمر چندانی نداشته، اما به دلیل تاثیرات عمیق آن در یرطرف کردن مشکلات و مسائل عامه جامعه در زمینه‏های مختلف از جمله خط مشی گذاری فرهنگی، خط مشی گذاری فضای مجازی و خط مشی گذاری اقتصادی و غیره، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده و مورد توجه و اقبال ویژه ای قرار گرفته است. یکی از حوزه‏های خط مشی گذاری، فرهنگ است. اما به دلیل پیچیدگی موضوع فرهنگ و وسعت قلمرو تحقیقات در زمینه شناخت شناسی فرهنگ و از همه مهم تر عدم وجود ساختار، فرآیند خط مشی گذاری که خود امری نیازمند دقت و تمرکز است، در این زمینه بسیار پیچیده می‌شود؛ بنابراین خط مشی گذاری فرهنگی نسبت به سایر زمینه‏ها حائز اهمیت و دقت فراوانی از سوی خط مشی گذاران می‌باشد . در این مقاله به دنبال بحث درباره مبانی نظری فرهنگ از نگاه دانشمندان داخلی و خارجی و بررسی خط مشی گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران هستیم . 

کلیدواژه‌ها