بررسی ارتباط بین رهبری معنوی و توانمندسازی (مورد مطالعه: دبیران زن مقطع متوسطه شهرستان ساوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر پژوهشی است کاربردی، توصیفی پیمایشی و کمی که با هدف بررسی رابطه میان رهبری معنوی و توانمندسازی در جامعه آماری شامل دبیران زن مقطع متوسطه شهرستان ساوه (در حدود 238 نفر) انجام پذیرفت. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و جدول مورگان، تعداد نمونه 148 نفری برای تکمیل پرسشنامه های پژوهش در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل­سازی معادلات ساختاری با رویکرد نرم افزار AMOS در دو بخش مدل اندازه­گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی­های فنی پرسشنامه بررسی شد و اصلاحات لازم صورت پذیرفت و در بخش دوم، ضرایب t برای بررسی فرضیه­های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنادار رهبری معنوی و توانمندسازی از یک سو و از سوی دیگر رابطه مثبت رهبری معنوی با ابعاد توانمندسازی است.

کلیدواژه‌ها