بررسی رابطه سبک‏های دلبستگی با نگرش نسبت به ازدواج در دانشجویان مجرد کارشناسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و نگرش نسبت به ازدواج در بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران است. حجم نمونه طبق اصول صحیح و علمی 388 نفر است که پس از حذف پرسش‌نامه‌های معیوب، 377 پرسش‌نامه باقی مانده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
جهت جمع آوری داده‌ها از ابزار:
الف) پرسش‌نامه دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید.
ب) پرسش‌نامه پیش از ازدواج (PMI).
جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، نمودار و ...) و به منظور آزمون سؤال‌های پژوهش از آمار استنباطی (همبستگی و رگرسیون) استفاده شده است. نتایج نشان داد:
بین سبک دلبستگی ایمن با و نگرش نسبت به ازدواج رابطه معناداری وجود دارد. از روی نمره سبک دلبستگی می‌توان نگرش نسبت به ازدواج را مورد پیش‌بینی قرار داد
بین سبک دلبستگی اجتنابی با نگرش نسبت به ازدواج رابطه معناداری وجود ندارد
بین سبک دلبستگی اضطرابی با نگرش نسبت به ازدواج رابطه معناداری وجود ندارد
بین سبک دلبستگی ایمن با نگرش نسبت به حل تعارض رابطه معناداری وجود دارد.
بین سبک دلبستگی اجتنابی با نگرش نسبت به حل تعارض رابطه معناداری وجود دارد.
بین سبک دلبستگی اضطرابی با نگرش نسبت به حل تعارض رابطه معناداری وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها