بررسی تاثیر دوره‏های آموزشی ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر افزایش مهارت‏های شغلی مبتنی بر ICT از دیدمعلمان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دوره‏های آموزشی ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر افزایش مهارت‏های شغلی مبتنی بر ICT از دید معلمان شهر تهران در سال تحصیلی 90-1389 است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه معلمان مرد مقطع متوسطه شهرتهران در سال تحصیلی 90-89 می‌باشد. بر این اساس نمونه ای به حجم 175 معلم با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده‏ها پرسشنامه مهارت‏های شغلی است. داده‏های این تحقیق با استفاده از روش‏های آمار توصیفی و استنباطی (فراوانی، درصد فراوانی و خی دو) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد میان مهارت‏های شغلی (طراحی، ارائه و مهارت‏های پژوهشی فعالیت‏های آموزشی و درسی) مبتنی بر ICT از دید معلمان شرکت کننده در تمامی دوره‏های ضمن خدمت ICT و شرکت نکرده در تمامی دوره‏های ضمن خدمت ICT تفاوت معناداری وجود دارد.اما میان مهارت ارزشیابی مبتنی بر ICT میان دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد.بنابراین می‌توان گفت شرکت در دوره‏های ضمن خدمت ICT می‌تواند به افزایش مهارت‏های شغلی(طراحی، ارائه و پژوهش) مبتنی بر ICT در معلمان منجر گردد.

کلیدواژه‌ها