رابطه حمایت اجتماعی و سبک هویت والدین با راهبردهای مقابله‏ای نوجوانان دختر دبیرستانی در شهرستان دماوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سبک هویت والدین با ابعاد راهبردهای مقابله ای نوجوانان دختر دبیرستانی در شهرستان دماوند است. طرح پژوهش همبستگی از نوع رگرسیون چند متغیری است.جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر دوره دبیرستان شهرستان دماوند در سال 92-1391 است. نمونه آماری براساس جدول مورگان شامل 330 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین پایه های تحصیلی (دوم و سوم دبیرستان) هر مدرسه به نسبت جمعیت دانش آموزی دختران دبیرستانی موجود در هر شهر به تفکیک رشته های ریاضی_ فیزیک ، علوم تجربی و علوم انسانی انتخاب شده اند. در مجموع از هر رشته تحصیلی 110 نفر انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها عبارت است از پرسشنامه حمایت اجتماعی ، راهبردهای مقابله ای و سبک های هویت.
برای تجزیه و تحلیل سؤال های پژوهش از آزمون پارامتری رگرسیون چند متغییری استفاده شد نتایج نشان داد بین حمایت اجتماعی و سبک هویت با ابعاد راهبردهای مقابله ای رابطه معنادار و مثبت وجود داردبر همین اساس سؤال اول بین حمایت اجتماعی با ابعاد راهبردهای مقابله ای رابطه وجود دارد مورد تأئید قرار می گیرد . سؤال دوم بین ابعاد سبک هویت با ابعاد راهبرد مقابله ای رابطه وجود دارد معنی دار است و مورد تأئید قرار می گیرد بر این اساس حمایت اجتماعی و سبک هویت سهم معنی داری در پیش بینی راهبرد مقابله ای دارد. 

کلیدواژه‌ها