بررسی رابطه سلامت سازمانی با استرس شغلی دبیران دبیرستانهای پسرانه دولتی شهر دلفان (استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سلامت سازمانی با استرس شغلی دبیران دبیرستانهای پسرانه دولتی شهر دلفان انجام گردیده است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه شامل 200 معلم است که با روش تصادفی ساده از بین آنها، 130 نفر به عنوان نمونه، انتخاب و پرسشنامه فهرست سلامت سازمانی (OHI) و استرس شغلی را تکمیل نموده­اند. تجزیه و تحلیل داده­ها با کمک شاخص­های آمار توصیفی و آزمون­های آماری (پیرسون، رگرسیون و تحلیل واریانس یک­راهه) انجام گرفته است. نتایج نشان می­دهد که بین سلامت سازمانی و استرس شغلی دبیران دبیرستانهای پسرانه دولتی شهر دلفان همبستگی معکوس و معناداری در سطح 05/0 وجود دارد. همچنین، یافته­های حاصل از رگرسیون گام به گام حاکی است که از بین مؤلفه­های سلامت سازمانی، دو مؤلفه­ ملاحظه­گری و انسجام نهادی به عنوان متغیرهای پیش­بین، معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون برای توضیح تغییرات استرس شغلی دبیران دبیرستانهای مربوطه را دارا می­باشد که سهم تبینی مؤلفه اول بیشتر از مؤلفه دوم است. از طرفی تحلیل واریانس یک­راهه بین میزان استرس شغلی معلمان بر حسب متغیر دموگرافیکی (سطح تحصیلات) تفات معنی­داری را نشان نمی­دهد.

کلیدواژه‌ها