تشخیص صحت و اصالت امضا در تصاویر الکترونیکی مدارک و اسناد آموزش عالی با به کارگیری عملیات مورفولوژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
شناسایی جعل، یا اصل بودن اسناد و مدارک علمی، یکی از چالش های اساسی پیش رو در دوره های مختلف زمانی تا به امروز بوده است. افراد جاعل و فریبکار، با به کارگیری آخرین روش ها و شیوه های ماهرانه و نیز بهره گیری از جدیدترین فناوری های روز و نرم افزارهای کامپیوتری توانسته اند به اهداف و مقاصد غیر قانونی خود دست یابند. در اکثر مواقع سند به شکلی جعل شده است که تشخیص دادن سند اصلی از جعلی حتی برای افراد متخصص نیز با دشواری همراه بوده و گاهی کارشناسان خبره را نیز به اشتباه می اندازد. امضا و مهر درج شده پای هر سند، نشان دهنده رسمیت داشتن سند و اعتبار بخشی سند توسط سازمان صادر کننده آن می باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی امضا موجود در تصاویر الکترونیکی مدارک تحصیلی صادر شده توسط موسسات آموزش عالی، همچون دانشنامه های تحصیلی می باشد. تحقیق پیش رو با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر و بهره گیری از عملیات مورفولوژی که بر روی  تصاویر دیجیتالی مدارک صورت  می گیرد انجام پذیرفته است. در ابتدا تصویر سند، بر محور X و Y منطبق و هم راستا می شود، در ادامه، در چند مرحله عملیات پیش پردازش اقدام به حذف نویز و عملیات نرمال سازی بر روی تصویر می گردد؛ سپس با استفاده از عملیات مورفولوژی قسمت های جدای امضا به یک دیگر متصل می شود و امضا به صورت یکپارچه از تصویر استخراج می گردد.
در نهایت از امضای بدست آمده چند ویژگی استخراج می گردد و از طریق این ویژگی ها امضا شناسایی می شود. روش پیشنهادی با دقت شناسایی91.37% نسبت به روش های  ذکر شده در این مقاله،  عملکرد بهتری را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها