بررسی و مقایسه مشکلات رفتاری کودکان مادران شاغل و غیر شاغل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش رسیدن به پاسخ این سوال است که:
آیا بین اشتغال مادران و مشکلات رفتاری کودکان سنین پیش از دبستان (پرخاشگری، بی توجهی و رفتارهای بچه گانه، گوشه گیری و اضطراب) رابطه معناداری وجود دارد؟
جامعه مورد پژوهش، تمام کودکان سنین پیش از دبستان شهرستان تهران انتخاب شدند. نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای صورت گرفت. ودر نهایت100 کودک انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش از دبستان بود که توسط مربیان تکمیل گردید.
بعداز تحلیل یافته ها نتایج حاصل عبارت بود از اینکه، اضطراب و گوشه گیری در میان کودکان مادران شاغل کمتر از مادران خانه دار بود. اما میان مشکلاتی چون پرخاشگری و بی توجهی تفاوت معناداری میان دو گروه دیده نشد. همچنین میان میزان تحصیلات مادران و جنسیت کودکان با مشکلات رفتاری آنها رابطه معناداری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها