مطالعه نقش مدیریت دانش در توانمندسازی از دیدگاه کارکنان معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی نقش مدیریت دانش در توانمندسازی از دیدگاه کارکنان می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان حوزه معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل دادند. با توجه به محدود بودن تعداد جامعه از روش سرشماری استفاده شد. روش تحقیق حاضر توصیفی – پیمایشی و ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد شده مدیریت دانش لاوسن و پرسشنامه استاندارد شده توانمندسازی اسپریتزر و میشرا است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها در آمار استنباطی از تحلیل واریانس، آزمون توکی و t استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان دادند که مدیریت دانش در توانمندسازی از دیدگاه کارکنان معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها