تعیین سهم هوش معنوی و تاب آوری در جهت گیری زندگی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف  از پژوهش  حاضر تعیین سهم هوش معنوی[1] و تاب آوری[2] در تبیین جهت گیری زندگی  دانشجویان بود. جامعه آماری در برگیرنده  دانشجویان  دانشگاه آزاد رودهن در سال تحصیلی 92-91 بود. افراد گروه نمونه 180 نفر بود و  به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایی انتخاب شدند. افراد گروه نمونه پرسشنامه ها ی جهت گیری زندگی شی یر[3] و کارور[4]  [5](LOT) و هوش معنوی عبدالله زاده (SQ) و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون[6] ( CD-RISC) را تکمیل کردند. داده ها از طریق، رگرسیون چند گانه تحلیل شدند نتایج نشان داد که هوش معنوی و تاب آوری سهم معناداری در پیش بینی خوش بینی و بدبینی داشتند.[1]- Spritual Intelligence


[2]- Resilience


[3] - Scheier


[4] - Carver


[5] - Life Oriatatio Test


[6] -Connor&Davidson Resilience Invironery Scale

کلیدواژه‌ها