بررسی عوامل انگیزشی داوطلبان نسبت به انتخاب رشته دانشگاهی و محل تحصیل؛ مطالعه موردی منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل انگیزش داوطلبان در خصوص انتخاب رشته دانشگاهی و محل تحصیل انجام گرفته است. متغیرهای مستقل شامل علاقه، استعداد تحصیلی، میزان آگاهی داوطلبان، سطح تحصیلات خانواده، مدرک گرایی، ادامه تحصیل و آینده بازار کار است که پژوهش در رابطه با تأثیر عوامل مذکور بر انگیزش داوطلب مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی ازنوع پیمایش محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ده در سال تحصیلی 92-91 بوده که شامل60357 می باشد. با استفاده از جدول مورگان، 384 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند که برای افزایش اعتبار نتایج تحقیق،حجم نمونه به 400 نفر افزایش یافت. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته 25 گویه ای بوده است که عوامل انگیزشی داوطلبان را مورد آزمون قرار داده است. ابزار تحقیق از نظر روایی محتوایی و بر اساس نظر تعدادی از اساتید صاحب ‌نظر در حوزة آموزش عالی مورد تائید قرار گرفت و برای تعیین پایایی پرسش نامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آن برابر 88/0 به دست آمد. تحلیل داده‌ها با استفاده از برنامه نرم‌افزاری SPSS نسخه 5/11 انجام شد. از آزمون t تک نمونه‌ای و آزمون فریدمن، برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای استعداد تحصیلی، وجود زمینه ادامه تحصیل در داخل یا خارج از کشور، سطح تحصیلات خانواده، علاقه، آینده رشته تحصیلی و بازار کار و میزان آگاهی داوطلب پیش از ورود به دانشگاه به ترتیب بیشترین تأثیر را در عوامل انگیزشی داوطلبان برای انتخاب رشته دانشگاهی و محل تحصیل داشتند. 

کلیدواژه‌ها