بررسی عوامل اجتماعی موثر بر عملکرد اقتصادی شرکت های تعاونی مسکن (مطالعه موردی شهرستان دماوند سال91_90)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

طرح مسئله: در جامعه ایران تعاونی ها نقش موثری در زندگی  جمعی مردم ایفا میکنند. از جمله تعاونی های مسکن را    می توان به ترکیب  پیچیده ای  از عوامل در سطوح  کلان – میانی و خرد در حوضه های  اقتصادی – اجتماعی – سیاسی و فرهنگی مربوط  دانست . در این نوشتار سعی بر ان است  تا بر اساس  نتایج  تحقیقی که در ان به بررسی مسایل ومشکلات  تعاونی های مسکن پرداخته شود . یکی از ابعاد بسیار مهم  و در عین حال معقول تعاونی های مسکن بعد اجتماعی ان است  ک مورد تدقیق نظر قرار  گرفته شده است
هدف : این تحقیق به دنبال شناخت عوامل  اجتماعی موثر بر  عملکرد  اقتصادی تعاونی های  مسکن صورت گرفته است .  رهیافت بررسی عوامل اجتماعی نظریه ی پارسونز وبرای بررسی عملکرد  اقتصادی از شاخص هایی همچون بهره وری – کارایی و اثر بخشی استفاده شده است .
روش تحقیق : پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی واز نوع مقطعی بوده که به صورت مطالعه موردی  وبر اساس اهداف ویژه ان از نوع کاربردی محسوب میگردد. به کمک پرسشنامه ای شامل دو بخش مشخصات کلی تعاونی ها و بخش عملکردی تعاونی ها نسبت به جمع اوری اطلاعات اقدام شده است . با توجه به محدود بودن تعاونی ها آنها را سرشماری نمودیم.
یافته ها : عوامل اجتماعی همچون مشارکت همکاری  اعتماد و اطمینان توجه به نظرات فردی و جمعی  و شرکت اعضاء و مدیران  در کلاس های آموزشی بر عملکرد  تعاونی ها موثرند و عواملی همچون همدلی و دوستی و اشنایی اعضاء ومدیران تاثیری  بر عملکرد اقتصادی تعاونی ها تاثیر ندارند .
نتایج: نتایج تحقیق  بیانگر آن است که به ترتیب 1. اعتماد و اطمینان اعضاء و مدیران 2. همکاری اعضاء ومدیران 3. مشارکت اعضاء ومدیران بیشترین نقش  و تاثیر را بر عملکرد اقتصادی تعاونی ها داشته اند .

کلیدواژه‌ها