بررسی رابطه بین متغیرهای آموزش و موفقیت تحصیلی دانشجویان رشته حسابداری (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله سعی شده است تا ارتباط بین متغیرهای آموزشی و موفقیت تحصیلی دانشجویان حسابداری مورد بررسی قرار گیرد تا با استفاده از نتایج به دست آمده بتوان عوامل موثر را شناسایی و رتبه بندی نمود و از این طریق، مؤلفه های با اهمیت را تقویت نموده و موجبات بهبود کیفی آموزش را فراهم آورد. در این پژوهش از میانگین نمره کلاس به عنوان نماینده ارزیابی موفقیت تحصیلی استفاده گردید. برای این منظور داده های مربوط به متغیرهای پژوهش برای 368 کلاس در دو نیمسال تحصیلی سال 92-91 از بانکهای اطلاعاتی موجود در بخش آموزش دانشگاه، گردآوری و سپس برای آزمون فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون، آزمون t و تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه میانگین ها با توجه به نوع فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که متغیرهای روز برگزاری کلاس، زمان برگزاری آزمون، سطح تحصیلات استاد، نحوه همکاری استاد، جنسیت استاد، سن استاد و نمره ارزیابی استاد توسط دانشجویان دارای رابطه معنی دار با موفقیت تحصیلی دانشجویان هستند. همچنین بین موفقیت تحصیلی با متغیرهای زمان برگزاری کلاس، رشته تحصیلی استاد، نیمسال های برگزاری کلاس و جمعیت کلاس رابطه معنی داری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها