بررسی رابطة بین مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان(مطالعه ای موردی در بین مدیران مدارس متوسطه شهر کرمانشاه )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه وهدف پژوهش: مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان‌ها یاری می‌دهد اطلاعات مهم را بیابند،گزینش، سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت‌هایی چون حل مشکلات، آموختن پویا و تصمیم‌گیری ضروری است. مدیریت دانش می‌تواندگسترة از ویژگی‌های عملکرد سازمانی را با قادر ساختن شرکت به عملکرد هوشمندانه‌تر بهبود ببخشد اما این به تنهایی کافی نیست، چرا که مدیریت دانش برای آن که قابل استفاده باشد، نیازمند به کارکنانی متعهد به سازمان و حرفه شان می باشد، که فرایند مدیریت دانش را با جان و دل بپذیرند و آن را اجرا کنند(ویگ،2002).با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر به بررسی رابطة مدیریت دانش با توانمندی مدیران مدارس متوسطه استان کرمانشاه می پردازد. شکل گیری این تحقیق براساس این سؤال بود که با توجه به اهمیت توانمندی مدیران ، مدیریت دانش با توانمندی مدیران چه ارتباطی دارد.
روشپژوهش : این تحقیق بر اساس روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و از شاخه پیمایشی می باشد. حجم جامعه آماری مورد نظر103 نفر می باشد.  لذا براساس روش نمونه گیری تصادفی از بین آنها نمونة آماری انتخاب گردید و در نهایت 60 پرسشنامه جمع آوری گردید.
یافته ها ونتیجه گیری : جهت تعیین نرمال بودن داده های بدست آمده از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف استفاده شد و نتایج آزمون نرمال بودن داده ها را تأییدکرد. فرضیات تحقیق با انجام آزمون همبستگی اسپیرمن، مورد تأیید قرار گرفتند و تأثیر معنی دار و مثبت آنها به اثبات رسید. 

کلیدواژه‌ها