نقش فرهنگ در ایجاد مفهوم انسان کامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

"فرهنگ" تفکرجمعى جامعه است که درپدیده‏هاورفتارهاىاجتماعى تجلىمى‏یابدوتمامىاموراقتصادى،اجتماعى،سیاسى،نظامى،مادىومعنوىرامتأثرمى‏سازد. باتوجه به معناى دین وفرهنگ ونظربه مبانىواهداف آندوونیزعملکردونقش دین وفرهنگووجه مشترکى کهبین آندووجوددارد؛به این نتیجه مى‏توان اعتراف نمودکه دین وفرهنگ پیوسته یک رابطه ناگسستنى وتنگاتنگ دارندوهمان گونه که دین درتمدن وفرهنگ انسان نقش مؤثرى راایفامى‏کندفرهنگ نیز،دربهره‏مندىبایسته وشایسته ازفعالیت‏هاى حیات مادىومعنوىانسان‏هاکه مستندبه طرزتعقل صحیح واحساسات عالىاست،انسانرادرحیات معقول کمک مى‏کندوعامل تکامل انسان مى‏گردد.
انسان متفکر در سایه اندیشه و فرهنگ می‌تواند هر کاری را انجام دهد، هر ناممکنی را ممکن سازد. آنچه می‌خواهد به دست آورد. اگر انسان به فرهنگ اسلامی آراسته شود و سنت‌های اسلامی را اجرا کند، به تعبیر «انسان کامل» می‌رسیم؛ انسانی که در منظر قرآن، کمال عقلی دارد، دارای معنویت است و در تهذیب نفس می‌کوشد، برون‌گرا و جامعه‌گراست. هم اهل عبادت است و هم اهل اجتماع. هم از نعمت‌های گوناگون خداوند بهره می‌جوید و هم حرکت استکمالی و رو به رشد دارد.

کلیدواژه‌ها