بررسی راههای ارتقاء بهره وری خدمات پستی با اتکاء به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی واجرای سیاست خصوصی سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر در صدد است به بررسی نقش خصوصی سازی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در ارتقای بهروری خدمات پستی در شرکت پست بپردازد. در راستای عنوان و اهداف تحقیق فرضیاتی مطرح و با ابزار پرسشنامه در جامعه آماری کهشامل مدیران ارشد، مدیران ستادی و اجرایی و کارشناسان شرکت پست (ستادی و اجرای مستقر در تهران) انتخاب و به بوته آزمون سپرده شد. روش تحقیق روش توصیفی– پیمایشی است و با مطالعه اسناد و مدارک موجود و انجام مصاحبه و توزیع پرسشنامه صورت پذیرفته و روش نمونه گیری در این تحقیق روش طبقه بندی می باشد.
بررسی یافته ها و جمع بندی مربوط به فرضیه ها نشان می دهد که بین خصوصی سازی شرکت پست افزایش کیفیت خدمات پستی، افزایش روحیه کارکنان، افزایش ترافیک مرسولاتپستی و کاهش هزینه ها رابطه معنی داری وجود دارد. بنابراین با توجه به اینکه بین شاخص های مهم بهره وری و خصوصی سازی سازی ارتباط معناداری وجود دارد و با عنایت به اینکه بین خصوصی سازی و بهره وری نیز ارتباط معنی دار بودن ثابت شده است بنابراین می توان نتیجه گرفت که بین خصوصی سازی و افزایش بهروری خدمات پستی نیز رابطه معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها