تدوین و اعتباریابی مقیاس نوع ساختار سازمانی دانشگاه (ساختارهای تواناساز و بازدارنده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف کلی از انجام این پژوهش، تدوین و اعتباریابی مقیاس نوع ساختار سازمانی دانشگاه­ (ساختارهای تواناساز و بازدارنده) بود. جامعه­ آماری تحقیق، شاملکلیه­ی گروه­های آموزشی (59 گروه) دانشگاه شیراز بود. پس از تفکیک گروه­ها به پنج زیرگروه فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، دامپزشکی و کشاورزیو هنر و معماری، پنج گروه آموزشیاز زیرگروه­های مذکور، به صورت تصادفی انتخاب شدند. در گروه­های منتخب، کلیه­ی اعضای هیأت علمی به عنوان نمونه­ تحقیق، مقیاس نوع ساختار سازمانی دانشگاه را تکمیل نمودند. به منظور سنجش روایی مقیاس از دو روش تحلیل گویه و تحلیل عامل تأییدی و جهت سنجش پایایی آن نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتیجه تحلیل گویه نشان داد که دو نوع ساختار سازمانی تواناساز و بازدارنده و هر یک از ابعاد آنها از روایی و پایایی نسبتاً بالایی برخوردار می­باشند. نتیجه تحلیل عامل تأییدی نیز نشان داد که هر کدام از ابعاد چهارگانه (رسمیت، تمرکز، فرایند و عوامل زمینه­ای)، از روایی بالایی برای تبیین هر یک از انواع ساختار سازمانی تواناساز و بازدارنده برخوردار می­باشند.

کلیدواژه‌ها