بررسی عوامل گرایش دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران نسبت به فرهنگ بیگانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی علل گرایش دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران نسبت به فرهنگ بیگانه انجام شده است جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران که در سال تحصیلی 90ـ89 مشغول تحصیل می باشند به تعداد 60000 نفر تشکیل می دهند و روش نمـونــه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و روش پژوهش حاضر از نوع علی ـ مقایسه ای می باشد. وروش گردآوری اطلاعــات از طریق پرسشنامه محقق ساخته بوده است. تجزیه و تحلیل آماری پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته که در بخش آمار توصیفی از رسم جداول فراوانی و درصد و رسم نمودار و در بخش آمار استنباطی نیز از آزمون مجذور کا (x) و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج بدست آمده درباره پایگاه اجتماعی خانواده تفاوت معنی دار ی را باگرایش به فرهنگ بیگانه نشان نداده است.در مورد عوامل رسانه ایی،با توجه به جدول معنی دار بودن ضریب همبستگی اسپرمن چون r محاسبه شده (846/0) در سطح احتمال 95/0 (05/0≥P  ) بزرگتر است لذا بین عوامل رسانه ای داخلی و خارجی و گرایش دانشجویان به فرهنگ بیگانه رابطه وجود داردودر مورد عوامل مربوط به همسالان با توجه به جدول معنی دار بودن ضریب همبستگی اسپرمن چون r محاسبه شده (812/0) در سطح احتمال 95/0 (05/0≥P  ) با درجه آزادی بزرگتر است لذا بین عوامل مربوط به همسالان و گرایش دانشجویان تفاوت وجود  دارد.

کلیدواژه‌ها